alter-nativa

L.von Bortkiewicz-Dodatek.O opravě záhadné Marxovy teoretické konstrukce ve 3.dílu Kapitálu.

06.08.2015 01:34

 

Dodatek. o opravě záHadní Marxovy teoretické konstrukce ve

třetím díle Kapitálu

Ladislaus von Bortkiewicz

In: Karl Marx and the close of his system by Eugen von Bóhm-Bawerk and

Bóhm-Bawerk's criticism of Marx by Rudolf Hi1ferding

Augustus M.Kelley, New York 1949

(Původně publikovfuro v Jahrbůcher fiir Nationalókonomie und Statistik, July

1907, překlad Paul M.Sweezy)

Kritikové Marxe prokazovali zr:ž dosud malou snahu prozkoumat blíŽe

postup, kteý byl zvolen ve třet ím di\e Kapitálul pro přeměnu hodnot ve výrobní

l Díl IIl. str' l82-203

ceny a pro určení průměmé míry zisku, s tím, aby si ozřejmili, Zda je tento postup

bezrozpomý.

Tugan-Baranowski je v tomto směru výjimkou .' tJkžna|zvláště na

2 Theoretisches Grunglagen des Marxismus (Leipzig, 1905). str. 170-188

neplatnost způsobu, kter'ým MarX vypočítává pruměmou míru zisku. Navíc,

Tugan-Baranowski ukríaal, jak je moŽné s danými výrobními cenami a danou

průměmou mírou zisku správně vypočítat odpovídající hodnoty a míru

nadhodnoty. V tomto případě je tu předkládán problém, který je

protichůdný tomu, co se Marx snažil výešit.

Je nicméně zajímavé nkázaÍ, že Marx pochybil a jakým způsobem, aniž ale

obrátíme naruby způsob, jakým problém předkládal. Pro tento úěel bude vhodné,

abychom prezentaci nekomplikovali, zavést týéž limitující předpoklady

(premisy), z nichž vyšel Tugan-Baranowský, zejména z toho, že veškerý

postoupený kapitál (včetně konstantního kapitálu) se během roku obrátí a znovu

se otje"i

"

noa"otě či ceně ročního produktu.l Vzhledem k tomu, Že jde o

l S tímto předpokladem se moŽno setkat např' v Kautsky. ,.Kar] Marx's Ókonomischer Lehren" (stufigan'

1903), s. 98

demonstraci Marxových omyiů, je zcela přijatelné pracovat s limitními

předpoklady tohoto druhu, neboť co ne|ze prokázaÍ ve zvláštním případě nemůže

si ěinit narok ani na obecnou platnost.

Postup, kteď je tu zvolen, je ještě vjiném ohledu v souladu s postupem

Tugana-Baranowského. odlišné sféry produkce, z nichž Marx skládá celkový

spoleěenský produkt, mohou spojeny ve tři výrobní odvětví. V odvěwí I jsou

produkovány v1hobní prostředky, v odvětví II zboží pro spotřebu dělníků a

v odvětví III zboži pro spotřebu kapitalistu. Současně budeme předpokládat, že

při produkci ve všech třech skupinách výrobních prostředků, tj. které jsou

jednotlivě v odvětví I, II aIII , je organická skladba kapitálu talŽ.

A konečně, budeme předpokládat,jednoduchou reprodukci".

Nechť cr , c2 , ca pŤedstavují konstantní kapitiíů, v1 , v2, v3, variabilní kapitál

a s L s2, s3 ' nadhodnotu v kaŽdém odvětví I, II a III. Podmínky prosté reprodukce

jsou vyjádřeny v následujícím systému rovnic:

(l) cr+vr+sl= cl+ c2 +ca

(2) c2+v2+ s3 =v1 +v2+v3

(3) ca + v3 + s3 : sl + s2 + s3

Jestiiže nyní oznaěíme míru nadhodnoty r, pak dostaneme

-- Sr

-

Ss

f =:--V:-r- - Ý2- SsVg

a rovnice (1), 1z7 a i:.1 monou D}'t přepsány následovně:

(4) cr * (r { r)vr: cr * cz i- cs

(S) cz * (r * r)vz: vr * vz * vs

(ó) cs * (r *r)va: sr * s2 + s3

Problémem je přeměnit nyní toto vyjádření hodnoý ve vyj ádření ceny, které

odpovidá zákonu rovné míry zisku.

Marxovo řešení spočívá, předně, ve formování výsledku

(7) cr * cz * cs:

(8) vr * vz * vg:

(9) srŤsz-1-ss-S

a poté v určení hledané míry zisku, která může být označenajakop, z formule

(10) s p _eT_v

a konečně, ve vyj ádření výrobních cen komodít produkovaných ve třech

odvětvíchnásledovně: 6, + vl + p (cr f vr)

cz*vz-Fp(c"*vr)

cs*vsfp(cs*vs)

z čehoŽ plyne, Že suma těchto tÍi výrazi ceny, či celková (total) cena je identická

se sumou odpovídajících r"ýrazů hodnoty, či celkovou hodnotou (C+ V + S).

Takové řešení problému nemůže přijato, protoŽe vylučuje konstantní a

variabilní kapitál z procesu transformace, přičemž princip rovné míry zisku. který

své místo v zákonu hodnoty v Marxově smyslu, musí týo prvky zahrnovat. '

Sprár.ná přeměna velikosti (quantities) hodnoty do velikosti cen můŽe být

vypracována následovně :

Předpokládejme, že relace mezi cenami a hodnotou produkce v odvětví I je

(v pruměru) jako x k 1, v případě odvětví IIjako y k 1 av případě odvětví III jako

z k 1. Navíc, necht' p je mírou zisku, kteráje obecná pro všechna odvětví (aěkoli

l K bližšímu zkoumáni tohoto hlediska viz druhou stať v mé práci

',WeÍtrechnung

und PreisÍechnung im

Maťxschen system", AJchjv fur SozialwissenschaÍi und sozjalpolitik, Vol' XXV' No' l (July. l907)'

formule (10) nemůže být nyní povaŽována za sptávné vyjádření pro p ).

Protipólem k (in counterpart) rovnicím (a)' (5) a (6) je nyní následující

systém :

(rr) (r * p) (crx * vry) : (c, * c, * ce)x (rz) (r *p)(czx*vey): (v, *va *va)y (rs) (t *p)(csx*vsy) = (s1 f sz * sa)z

'l imrc' způsobem dostáváme tři rovnice čtyřmi neznámými 1x' y' z a p ).

Abychom kompenzovali čtyŤi chybné (missing) rovnice, musíme určit vztah mezi

jednotkou ceny a jednotkou hodnoty.

JestliŽe bychom zvolili cenovou jednotku takoqým způsobem, Že celková

cena a celková hodnota si jsou rovny, pak bychom dostali

(14) Cx+Vy+$2:C+V+S

kdv

(1s) c: cr * cz * ca

((1167)) V=v1 *vr *vs S: sr * sa f ss

Jestliže j sou z druhé strany jednotka ceny a jednotka hodnoty povaŽovány za

identické, pak musíme posoudit, ve kterém ze tří odvětví je produkovrtno zboží,

jež slouží jako jednotka hodnoty a jednotka ceny. Jestliže je takovým zbožím

zlato, pak se to týká odvětví III a namísto ( 14) dostaneme

(18) z: 1

DrŽme se nyní tohoto posledního postupu. Tímto způsobem se nám počet

neznámých zredukuje na tři (x'y,a P ).

Abychom dospěli k nejjednodušší možné formuli, zformulujme nyní

následující vyjádření: o'_f, , vi*cJŤs'-gr

c1 c1

Yz-c vz*czttt. o-

-==

L2 . -

ra Cz cs

_V_a -rr B r vs*cs*tt,- Í'-

--ěĎ

c3 c3 o týp:o

Rovnice (1 1), (12) a (13) mohou přepsany, jest1iže vezmeme v úvahu

(1)' (2) a (3) následovně:

(19) o(x+f1/):g1x

izor ď(x+Ízy):gzy

(21) o(x+fsy):ga

Z rovnice (19) dostaneme:

(22) fryo x =-- Et-,

JestliŽe nahradíme tuto hodnotu za x v rovnici (20) je výsledkem

(23) (f, - fr) o2 * (fzgr * gr)

" - 8r8z : o

z čehož plyne, že

(24) o:

'-Íz

či, psano jinak'

z (Íz-t)

Je snadné lkázat, že v tomto případě kvadratická rovnice (23) poskytuj e

pouze jedno řešení, které je pro problém relevantní. JestliŽe fr _ f z > o,

<lostaneme < o , jestliŽe vloŽíme maménko mínus před kvadratickou odmocninu

ve formuli (24). JestliŽe na druhé straně fr - f2 < o, pak je výsledek po vložení

znamínka plus před kvadratickou odmocninu ve formuli (25)

a u "f1or2tiori ">?

To je v rozporu s rovnicí (20 ). která ouru

o a?

12

o-)8Gg=T

Z rovnice (20) a (21) zjišťujeme;

y= 8a

E, * Ge-f:) t

a když jsme našli odpověď pto ó a y, x můŽe vypočítáno podle formule

(22).

Podívejme se nyní na několik numerických příkladů, jak mohou b1it

formule užity pŤi přeměně hodnot v ceny' Předpokládejme například, že dané

vYjádření hodnotv ie ná#fufoí,

Va!*e of

Prod*t

(26)

De,tt, ol

Íábol ka 4 Prodtctiotl

varčzble

Ca?ital

Sí!"Plus

Value C o*storrt

Ca?;tal

(f's' * s') * (fzgr * g2)'z+;TÍ;=T' g€,

n\e"lPt I

II

III

!-94!sq

225

roo

5o

óo

8o

óo

9o

Í2o

9o

s7s

300

200

Total 37 5 3o9

Z toho dostávame nasledÍjióí numerické hg4noty:

C1 : 22$, C2 : lOO, Cg : $Ot V1 :

51:óo,52=80'sg=99' ^" 2

adále: f f1 :-,

5

200

V2 == I2Or VB

8zs

:90, 9ot

tt_2- 5

Á,

J

;J,

t.oa:f'Br:

,:!,thereforep:

4

Bz: 3t Ee: 4.

Formule (25)'(26) a(22) dávaJi: I 16 7'l: 4',

X::-,

25

tudíž a tím dostáváme:

11r!9]b p|Íi!,;,1J,"

Corrston

Cdřrtal

Varbble

Cařita] Profrt Pňce of

Prod*ct

,

I

Grro ýa

--ktl<,"|^ru

96

6+

40

I

II

III

288

r28

6a

96

r28

96

48o

320

200

Total 480 320 200 r,ooo

V odvětví I cenové vyjádření pro kon lývá ze

znásobení odpovídajícího vyjádření hodnoty eny pÍo

variabilní kapitál (9ó) ze znásobeni odpovíd (90) by

. Zisk v tomto odvětví sestiívá ze součtu dvou vyjádření ceny (288 + 96)

násobeného mírou zisku ( ). cifry pro ostatní odvětví jsou vypočítávány přesně

stejným způsobem. r

Tabulka č' 1 je převzata z výše zminěné práce Tugana-BaÍal]owského a vŠechna čísla v Tabulce 2 se váahují

k odpovidajícím čislům Tugana-Baranowského (ibid-, str. l7l)jako 8 ku5- Tugan-Batanowski postavil své

hodnotové schéma na jednotkách prác€ namísto jednotek peněz' To je sice dostatečně legitimní' ale odvrací

se tak pozomost od reálného rozdí]u mezi výpočtem hodnoty avýpočtem ceny

To, že celková cena přesahuje celkovou hodnotu, plyne z faktu, Že odvětvi

IIÍ, z něhož je vzaÍo zboži slolžícíja ko měřítko hodnoty a ceny, má relativně

nízkou organickou skladbu kapitálu. Avšak skutečnost, že celkový zisk je

numericky identický s celkovou nadhodnotou je důsledkem faktu, že zboží užité

jako měřítko hodnoty a ceny náJreží do odvětví III.

Není nezajímavé srovnat cenové a ziskové relace z Tabulky 2 s relacemi

cen a zisků, které by byl Marx získal v takovém případě. Podle formule (10) by

Marx býval napsal

-

2oo_ E . zatimco (podle Tabulky l)S:200.C: j75.V-300. P_ 67s_ú,

Dapt.

Ptoduction

Contton

C apítal

V aiable

CaPital Prortt Price ot

Ptodt ct

I

II

NI

225

roo

5o

9o

Í20

9o

g39Ál

6s'b,

4Íl\h

4o8g/ér

z851br

r8r1%z

300 2o0

konstantní kapitál, variabilní kapitál a zisk. Jak již bylo zjišt'o Marx by byl

bývď rrrčil, Žé pruměrná úroveň zisku v tomto případě by byla i 25 procentl

l Viz p|ýní stať mého díla ''wertrechnung

und Preisrechnung", in Archiv liir Sozia|wissenschaft und

Sozialpolitik, Vol XXIII, No l, str. 46.

Marx se však nejenom mý1il při indikaci platného postupu při určování míry

zisku na základě vaahů dané hodnoty a nadhodnoty; nechal se navíc zavést svou

mylnou konstrukci cen do nekorektního pochopení faktorů, na nichž obecně výše

miry zisku závisi.z Zauja| pozici, podle níŽ s danou mírou nadhodnoty je míra

zisku větši či menší podle toho, zda celkový společenský kapitál, včetně všech

výrobních sfér, nižší či ryšší organické sloŽení. Tento názor vyplývá ze

Skutečnosti, že Marx vyjadřoval míru zisku formulí (10)' Jestliže označíme, jak

jsme učinili lyše, míru nadhodnoty r a vúah hodnoty konstantního kapitálu

k celkovému kapitálu qo , podle čehož

Total J/5 8zs

.-fanaq.-.fi

pak dostaneme:

(27) P: (r - Qo) r

Vzhledem k tomu, je při dané míře nadhodnoty jedinou okolností, která

ovlivňuje výši míry zisku, zda podí1 konstantního kapitá1u na celkovém kapitálu,

kvocient 9o.je větší či menší; a nedojde vůbec k žádné diferenci, a't bude rozdíl

mezi organickou skladbou kapitálů v rozdílných sférách produkce jakýkoli.

Je pravda, že v Kapitálu čteme, Že obecná míra zisku závisí na dvou

faktorech: (1) na organickém složení kapitálu v rozličných sférách produkce, a (2)

na distribuci celkovŽho společenského kapitálu mezi týo odlišné sféry. l Avšak

I Vol.lll, str. 191-192.

způsob, jakým Marx s těmito dvěma faktory ve svém výpočetním schématu

pracuje je takový, že nám dovoluje redukovat jej na jeden jednoduchý faktor,

jmenovitě na organické složení celkového společenského kapitálu.

Necht' qr představuje vztah konstantního kapitálu v našem odvětví I

k celkovému kapitálu v tomto odvětví, Yr podíl tohoto na celkovém společenském

kapitálu. Podobně nechť q2 y2 a q]' y3 představují obdobná množství v odvěwí II a

III. Toto určení může vyjádřeno v následujících formulích:

C1 : Qr,a#.,0.: q,; cr*vr

cr*vr

c+v :'lzt cs*ve c+v _ ló

Z těchto formulí vyplývá , že '' Ct * ce * ca : ylq1 * yzgz * yaeg c+v

či také, neboťc1 * cz * C3 : C und =c+{*v : qo,

(28) qo-71q1 *yzqz*yses

Jestliže se nyní nahradí tato formule pro qo ve (27) a vezme se v úvahu

skutečnost, ž" .ř + yzJ- ya _ 11 dostaneme:

(2e)

p

'ft (r -qr) r * yz (r -qr) r * yg (r -qa) r

yt*yz*ya

Tato formule vyjadŤuje marxistické stanovisko velice jasně: obecná míra

zisku (p ) se objevuje jako aritmetický pruměr zv]áštních měr zisku (1 _ q1)r, a (1

_ q3)r, coŽ přispívá k formováni pruměru s jednotlivou

',vahou" !l, Yz, yl' A ze

dvou faktorů, které v Marxově pohledu urěují obecnou míru zisku, jeden,

v souladu s formulí (29) je reprezentoviín qr, q2 a q3 a další y1, Yz, yg. Z formule

(28) je však zřejmé' že tyto dva faktory mohou být redukovány na jeden jediný' tj '

tak řečeno, na organickou skladu celkového společenského kapitálu, která je

reprezentována qo.

oproti tomuto pohledu budeme nyní ukazovat prostřednictvím vhodně

konstruovaného numerického příkladu, že: přestoŽe formule (27) a (28) jsou

chybné, jsou možné případy, v nicbž, s danou mírou nadhodnoty, jedna a táž mira

zisku je srovnatelná s odlišnou organickou skladbou celkového společenského

kapitálu. Vezměme následující schéma hodnot jako startovací hledísko

Tabulka 4: Výpočet hodnoty:

Debr. ol

Plodlc,íon

Cortstafit

CÍpita,

Voriable

Ca,ital

Sullus

Val*e

Val*e of

Producl

I

II

III

300

8o

,.20

r20

96

24

8o

64

500

240

Ióo

Total 500 240 Ióo 900

Jestliže srovnáme tuto tabulku s Tabulkou 1 zjistíme' že míra nadhodnoty je

2 i .6 procenta.

Tabulka 5: Cenová kalkulace

DePt. ol

Proďuctiott

c orrstqút

Cabita)

Vgríaue

Cobttal Proft Pňce ot

Prodtrt

I

II

III

2?4y7

? 31h

Íogw

gÍ+, grsh

s6++

32

45?ti

úz%

IÓo

7 31h

r8+t

Total 4s71/t rSzeh r60 8oo

Důvod, proč Tabulka 4 ukazuje tutéŽ míru zisku iako. Tabulka 1 (25 procent)

je v tom, že podle formule (25) mira zisku (p : o - I ) řpři určité dané míře

nadhodnoty, závisí výlučně na organické s adbĚ lopitálů v odvětvích I. a II (v

této souvislosti je nezbytné mít na paměti množství fr, fz, Bl a gz.), a Že jsou

v tomto smyslu Tabulky 1 a 4 identické. Avšak okolnost, že mira konstantního

kapitálu k celkovému kapitálu v odvětví III roste zas\ 36 pÍocent na asi 83

procent, nemá žádný yýznam 1bearing) pro míry zisku. Konec konců je však

takový závěr sotva překvapivý z hlediska teorie zisku, která spatřuje jeho původ

v ,,nadpráci". JiŽ Ricardo učil, Že změna ve výrobních poměrech, která se dotýká

pouze takového zboží, jež nevstupuje do spotřeby dělnické třídy, nemůže výši

míry zisku ovlivnit. ]

l Pro bližši prozkoumání tohoto hlediska viz třetí stať mého díla ,.Wertrechnung und Preislechnung'

Posud'me nyní případ, kdy se rníra zisku mění navzdory faktu, Že organická

skladba úhmného společenského kapitálu zůstává stejná. Ktomu dochrízí, jestliŽe se

postaví proti @

,.+ t lt," a De?t' of Ct rstafit Tarioble laDul44 v. Prodttction Ca?ital Ccpital

S,*rPlus

Valte

Va]ue

Product

vdoď<l'

ndanotl I

II

III

205

20

r50

r02

Ió8

3o

ó8

II2

20

s75

300

200

Total 5/.!

Sledujeme-li fomule (25l. (26\ a' (22) dostangme

o= 4rS - SV4ot

2r.6 = r,453r Y : ,432, x: ,83r

300 200 8zs

ajako

íabu{ka ?. Deot,

Production

Constartt

C afital

Variable

Cdlital Pro ft Price o!

Prod*ct

CAna,lL

l(}tkUtaČ@

I

II

TII

r 70.3

r6.6

Í24.6

44.r

72.6

r3.o

97-Í

40.5

62.4

3I I.5

Í29.7

200

Total 3I I'5 Í29.7 200

Marxova metoda přeměny by vyprodukovala znovu tutéŽ míru zisku,29.6 procenta

Mylný charakter Marxovy transformač

případě, kdy neexistuje konstantní kapitál v odvěrví I]' Máme tento případ v následující

tabLrlce:

64t.2

t1 _

Ř\( (^'r/v^Lríft 1

áiuJ u,x

butkaS DePt. ot

Protlucti+a

Constaftt

Cabitat

Variable

Cařita]

sLŤplus

Value

Value of

Prods.a ÍilEev

I

II

III

r80

o

r50

9o

r8o

3o

óo

t2Q

20

330

300

200

330 300 200

V tomto případě nemůžeme nadále používat formuli (25) pro účely výpočtu p

či o ,protoŽe h=r a g2:oo . Musíme se naopak vrátit zpět k rovnicím (1l)'

(12) a (t 3)' Z (12) ď1lšťýeme, vzhledem k tomu, Že c2_ o. že

t*p=

Z důvodu formule (2) můžeme také psát (opět protože c2 - o):

vl +v2+vB

Ve -{- So

a konečnpě- - s2

.. Vz

cl

P:T

Total 8.io

r*p: Yz

V2

Míra zisku je rovna míře nadhodnoty, tudíŽ podle Tabulky 8 se rovná 2/3 či

662l3 procent. JestliŽe vloŽíme tuto hodnotu do formulí (11) a(l3) dostaneme

dvě rovnice prvního stupně se dvěma neznámými (x a y)' nebot' tu také z : 1 a

nalezneme: x : 10/ 13, y __2113' Převrácení hodnot do cen a nadhodnoty do zisku

dává:

De'pt.

Prcdrction

carLítort

Capirol

Varbble

Capital Profrt Pice ol

Prod*ct

48%.s

o

rr5%s

r3tlta

z?e/ta

48/ts

totlls

tSYla

8o

z53t!/rs

c6Tts

2o0

I

il

III

Total z53L1Áa +6Vts 2o'0 500

Podle Marxe by však byly významné kvalitativní váahy následující:

Tabulka 10: Cenová kalkulace podle Marxe -r"".1:;;1" 'm' T':w Prott ',#3.'i

I

il

III

r80

o

r50

9o

r80

3o

8só/z

s?y7

S7Y7

s556h

237Y7

237Y7

330 300

Míra zisku by byla či 31 .8 procenta (namísto 6ó 2/3 procenta!).

V tomto případě, arakterizovaném absencí konstantního kapitálu

v odvětví II, je nekorektnost Malxova odvozoviáLní cen a zisku zýlášté zÍejmá.

Neboť je jasné' že zde v odvětví II, kde výdaj kapitalistů sestává pouze

z variabilního kapitálu a skutečně z těch komodit, které jsou v tomto odvětví

produkovríny, zisk kapitalistů musí zůstat vŽdy ve stejném váahu s jejich výdaji'

jsou ceny relevantních komodit vyššíč i nižšíN. eexistuje tu žádný způsob,

jak by mohl být tento vztah - buď prostřednictvím výměny komodit či

prostřednictvím ,,cenové regulace" - redukován z66 2l3 procenta na 31.8

procenta.

Podle Tabulky 9 můžeme ukázat směnu komodit následovně: 1

Kapítalisté odvětví

IIIilI

(1) drží komodity cenově na:

138 ó/13 27 9lI3 80

l Pro zjednoduŠení se předpokládá že kapitalisté postupuji spotřební zboží svým dě|nikům rrr

nalu ra. takže dělnicl se na směně komod it přímo nepod í|e i í.

(2) kupují komodity v cenách:

rr5%a

4E/ta

Total 200 8:o

", Ji,

lrn

rjLl/ts

rc-"l1s Áy,',

(3) prodávají komodity v cenách: .{il,

,í'/,',

rytlts

48/r.a

rotT/1s

úYls

r50

3o

Jak je možné vidět, v případě ka:ždé skupiny kapitalistů je suma cen, za něž

jsou komodity nakupovány' stejná jako suma cen, za něž jsou komodity

prodávány. Tabulka 1 0 by ukrízala odlišný obraz:

Kapitalisté odvětví

IIIIII

(1) drží komodity cenově na:

180 180 57 ll7

(2) kupují komodity v cenách

(T

oa )il eo [ur 85í/., iv,

(3) prodávají komodity v cenách

r50 3o

Zde by kapitalisté odvětví I a III pobírali méně neŽ vydávaji, zatim co

kapitalisté odvětví II by naopak dostávali yice než dvakát více neŽ by vydávali.

Případ, kde c2 = o je však užitečný nejen proto, abychom jasně ukazali,

k jakým paradoxům vede Marxova metoda přepočítávriní (converting) hodnot na

ceny, je také velice vhodný jako východisko pro podstatný dodatek k našemu

předchozímu výkladu.

Z faktu, že v tomto zvláštním případě je míra zisku jednoduše rovná míře

nadhodnoty a také z fakttl, že je zcela nezávislá na organické skladně kapitálu

v odvětví I a III, by se snad mohlo usuzovat, že organická skladba kapitálu

v těchto dvou odvětvích může b1ýt jakkoli vysoká, aniŽ by z toho plynulo sníŽení

míry zisku. Kdyby tomu tak bylo a bez ohledu na to, že by šlo o zvláštní případ,

sotva kdo by mohl potlačit silné pochyby o správnosti výkladu zisku z principu

,,nadpráce".

Avšak pravdou v této záležitosti je, že podíl konstantního kapitálu na

celkové investici v odvětví I a III nemůže přesráhnout určitý limit, jestliže míra

zisku v těchto dvou odvětvích je také rovna r' JestliŽe nahradíme r za v rovnici

(11) a budeme brát v úvahu rovnici (4), pak dostaneme:

(r * r) (ctx * vry) : [c' * (r f r)v1]x

z č,ehož vyplývá

crxr((r*r)vrx

ataké - I+r

c1 ( --r- gt

r

Na druhé straně, z důvodu rovnice (l ), s c2 : o, máme

cs == (r * r)vr

Zaveďme nový výraz

(t+r)n _. a r

Máme nyní nerovnost (inequality)

(30) cr _|_ ca (' Évr

cr*cs :q'

TudíŽ r avr *vs ) r -|.

vr *va

cr -F cs Évr

cl I (r * p) vr *vs q'' Pvt

a.jako důsledek ^r -. Fvt

(3l) (t * É) vr * vg

Métne pak afortiori:

q'< -r+fp

či o-,' <-I*_zr{r2

l3z) r { 3r {- r2

Množství q'je však v;tazem pro organické složení kombinovaných kapitálů

v odvětví I a III. Nezávislost míry zisku na organickém sloŽení kapitálů v I a III,

v případě, kdy ve II není konstantní kapitál, tudíŽ vůbec neznamená, že organické

složení kapitálu v dalších dvou odvětvích může neurčitě vysoké. Pravdivé tu

spíše je, Že jestliže podíl konstantního kapitálu v těchto odvětvích, množství q',

přesáhne určitý limit, stává se vyrovnání míry zisku nemoŽným.

Aby byl urěen homí limit pro q" , jinými slovy pro podíl konstantního

kapitálu na celkovém společenském kapitálu, je mnohem příhodnější vyjít

z nerovnosti (30), která můŽe také popsana následovně (s c2 : o):

cr*vr*ca*va

C(Pvr Máme o' - .+Ý

a tudiž

(33) OraU#,

Ze vztahtt

o4) I-r-t-.

Yz

však získiíme V: vz * rvz

a tudíŽ na druhé straně

V:vr*vg*vs

Zz ,tvo,h,ov w,r,pD,lrv,n,e!.. žLe!:. g, f Vg = fVz

ajako clůsledek V1 ( rV2

Jestliže nyní nahradíme Íy2za.vI v (33), dostaneme afortiori

Érvz

qo < FF;T-V

a také, vezmeme-li v úvahu (34)'

(35) q"<12Ť+'=Í

Tudíž, jestliže míra nadhodnoty je662/3 procenta, jak jsme předpokládali

v předchozích příkladech, pak konstantní kapitál investovaný v odvětví I a III

nemůže v žádném případě přesáhnout 5/8 celkového společenského kapitálu.

Tolik pro případ, kdy c2: o, tj. tak Ťečeno, v nichž konstantní kapitil

abstenuje v odvětví II.

Podobně, jestliže c1 : o, není možné určit míru zisku prostřednictvím

formulí (

24) ěi (25), protože tu f1 :94 a Bl ŤÓ Jestliže vezmeme rovnici (11) a

(12) jako základnu pro určení p či g , snadno nalezneme, Že

(3ó) :-6t-:*fzo-$z:o r+r

kde r, jako dříve' označuje míru nadhodnot Tato poslední rovnice

můŽe také odvozena z rovnice (23)' jestliže koeficienty pomocí gl .

Sc;=o

fr- V1

-

r

8r vr*sr r+r

Bylo by zcela mylné předpokládat z faktu, že r se objeruje v (36) a nikoli v

(23), že v případě, kdy c1 není nula, je míra zisku nezávislá na míře nadhodnoty.

Je tomu tak proto, Že veličiny 91 a 92 závisejí na r. Máme:

gr-r*(r*r)fr

u gz_r +(rf r)f2

JestliŽe eliminujeme veličiny fr. fz, gr' 92 Z Iovnic (23) a (36) zavedením

veličin qr, Qz a r, pak se objeví následující vztahy'

f, : I_9', 1r- Í--92-

Qr Qs

gÍ: r+r(r-Qr) - -r+r(r-qz) -----=- l 82 :

Z toho jepojednou zřejmé, Že *1.u

"irt

u zrl'ui.i pouze na r$í?e nadhodnoty r

a na organické skladbě kapitálu investovaného v odvětví I a IT.

Míra zisku je vŽdy menší než míra nadhodnoty, jestliže abstrahujeme od

zvláštního případu, kdy c2: o. To můŽe ověřeno následovně:

Z ro''mice (1 1) nalézárne

clx+vly< (c1 +c2{ca)x

a, jestliŽe vezmeme v úvahu (4)'

vrY ( (r {i)v1x,

z čehoŽ vyplf á. Že x > -rJ+-r

Z roytice (I2) zde tudíž vyplý'vá nerovnost:

t' + rl(ff;+ v'y) a (v, * v, +- vs)v

či, vezmeme-li v úvahu (9)'

tr +p{fr +v* cz * (r * r)ve

a konečně

r*p(rtr

a

(31) p<r

Jiný homi limit pro p

Máme:

(r { p)c1x (

a ludiž

muže vyvozen z (11) následujícím způsobem.

(ct*cr*cs)x

(38) p -cztcs < __c;_

Tato nerovnost nrirn dovoluje učinit závěr, že při dané míře nadhodnoty (r)

a při daném mnoŽství variabilního kapitálu (V), nemůže dojít k neomezenému

rustu konstantního kapitálu, aniž by došlo ke sníŽení míry zisku.

Z(4) vyp|ývá,že: cz * ca _ (r * r)vr

a to znamená, že růst konstantního kapitálu v odvětví II a III má svůj limit

ve výši míry nadhodnoty a ve velikosti celkového dispozičního variabilního

kapitálu. Je také nutno pamatovat, Že v1 tvoří část V.

Se stejným oprávněním můŽeme říci, že růst konstantního kapitálu v odvětví

II a III svůj limit v mnoŽství práce, kterou má společnost k dispozici v daném

ekonomickém období. Necht' je toto mnoŽství H. Z Íoho h1 patří odvětví I, hz II a

hl III, takŽe H : hr + hz + h:.

JestliŽe označíme mnoŽství práce obsaŽené v jednotce hodnoty jakoď| pak

budeme mít:

ht - (vt *sr)'1, h2 = (v2 * sz)tl, ha - (vs + ca)?, and

H-(V*S)'r

MůŽeme nyní psát: (cz * cs)'? - hr

a vzhledem k tomu, Že h1 je částí H, ukazuje se, Že konstantní kapitál

investovaný v odvětví II a III, a měřený mnoŽstvím (vložené) práce, kterou

obsahuje' je omezen mnoŽstvím (Živé) práce, kterou je možné ve výrobě využít

během relevantního ekonomického období'

Nicméně, vzhledem k tomu, co se týká konstantního kapitiílu investovaného

v odvětví I (c1), lze si jej představit jako neustále rostoucí, aniž by porušil

podminky ekonomické rovnováhy, jak nalézají svůj výraz v rovnici (4), (s) a (6).

Avšak, jak ukazuj e formule (38), dříve či později musí důsledkem rustu

konstantního kapitálu v odvětví I sníŽení míry zisku. Pokud jde o ostatní,

nerovnost (38) je platná i v případě, kdy c2: o.

Z toho, co bylo řečeno plyne, Že by bylo zcela nekorektní stavět se do

opozice vůči Marxovi, tj. Že míra zisku nezávisí obecně na organické skladbě

celkového společenského kapitálu. Jednoduchá relace mezi a Qo, s níž Marx

operuje _ viz tovnici (27) - neexistuje a mohou konstruovány případy'

v nichŽ, při dané míře nadhodnoty (r) míra zisku (p ) zilstává nezměněna, třebaŽe

qo nabírá odlišnou hodnotu, stejně tak jako jsou možné případy, v nichŽ přijímá

odlišné hodnoty, ačkoli qo zťlstává nezměněno. Avšak _ a to by nemělo být

přehlíženo - takové případy jsou za|ožerry na předpokladu, že organická skladba

kapitálu je ve třech odvětvích v odlišná. JestliŽe, na druhé straně, jsou nap1něny

podmínky, kdy q, = g2: q3, pak jsou hodnoty a ceny identické a nastupuje

fomule (27).

Tato poslední poznámka nemůŽe sloužit jako ospravedlnění Marxe' Neboť

jestliŽe jsou naplněny podmínky, které činí platnou formuli (27)' pak je veškerá

operace přeměny hodnot do cen beze smys|u (pointlesý, a Marx užívá tuto

formuli právě přesně ve spojení s touto operací.

Výše uvedené poznámky jsou namířeny pouze proti kritice, která se drŽí

toho, že bez ohledu na Ío, zda jsou si veličiny ql, q2 a q3 rovny či nikoliv,

maxovská teze o vlivu organické skladby celkového společenského kapitálu na

výši míry zisku, jak je vyjádřena ve formuli (27)' je mylná.

Tuto chybu dělá zvláště Tugan-Baranowski. Dva numerické příklady' s

jejichŽ pomocí se snaží r1,wrátit marxovskou tezi, jsou přesně charakterizovány

předpokladem, že organická skladba kapitálu je stejná ve všech třech odvětvích,

jinými slovy. Že qt : q2 _ 9.r: Qo

V jednom příkladu I r 1míra nadhodnoty) klesá z 1 na 7 19, zatímco současně

qovzrůstá z2l3 na 25136, z čehož plyne, výhradně ve spojení s formulí (27)' že p

(míra zisku-1 klesá z l/3 na7l29.2

V druhém případě. J r stoupá z l na 81144, Zatímco současně qo vzrůstá

z2l3 na 25136, z néhož - opět znorrr v souvislosti s formulí (27) 'p vzrtsta z 1/3

na 9116.

l Cit' dílo. str. l77.

případě máme x: y či altemativně x = y = l.

identická v€ všech třech odÝětvích' Neboť Ý tomto

3' TamtéŽ_ stÍ. l80- l8l '

Tugan-Baranowski ryvozuje z ťakÍu, že v jednom případě je růst podílu

konstantního kapitálu doprovázen snižovÍfu1ím a v druhém případě rustem míry

zisku, Že obecná míra zisku je zce|a nezávis|á na organické skladbě

společenského kapitálu, a že je tudiž Marxova teorie zisku mylná. l

l ViZ první stať v práci

'.Wettrechnung

und Preisrechnung", str' 48-49'

Zminéné numerické příklady se jako takové nemohou Žádným způsobem

dotknout marxovské teorie vlivu organické skiadby celkového společenského

kapitrílu na míru zisku! Podle Marxe, nemůže se takový vliv v indikovaném

případě uplatnit pouze tehdy, jestliže míra nadhodnoty Zůstává nez'měněna. '

2 Kbpitá!' vol'Ill, například str' '75 a 248' o miře, v níž ryto limitující podmínky figuťují v marxovském

zákonu snižujíci se míry zisku, jsem podrobně pojednal ve třetí statj pťáce ,,weÍtrechnung und

PreisÍechnung im Marxschen system."

Překlad: Miloslav Formánek (29. I2.2010

 

  

 

Zde můžete psát...