alter-nativa

Diskusní téma: Otevřený dopis Josefa Hellera doc. PhDr. Zdeňkovi Košťálovi, CSc. – papeži stalinistů

Socialismus pro 21. století

N-noname 17.04.2015
Nevěřím, že nejste "Já nejsem expert, ale myslím si, že i nemarxistická německá filozofie byla podstatně výše", ale teď je před vámi konference o socialismu pro 21. století ze které budou výsledky předneseny "1. června – pondělí 17,00 76 S Klubem mezinárodní politiky INFORMACE O MEZINÁRODNÍ KONFERENCI KSČM Úvodní slovo Ing. RSDr. Věra FLASAROVÁ". Proto zde budu rád pročítat vaše názory na budoucnost a ne nějaké drby s nonamem. Předem upozorňuji, že nesouhlasím s upřednostňováním politiky před ekonomikou nebo naopak. Toto se musí dělat v dialektické jednotě, kterou již Hegel (nar. 1770) podal velice názorně a Marx ji maximálně využil.

Re: Socialismus pro 21. století

Josef Heller 24.04.2015
Pane Noname, nic ve zlém, ale Vaše představa o vztahu ekonomiky a politiky není dialektická, ale eklektická. Trochu jako v té anekdotě:"Aj tak možno, aj tak možno." Váš omyl a zkreslení klasiků (I Lenin mocně přispěl k poznání, ale i ke zkreslení tohoto vztahu) je v tom, že nerozumíte odlišnosti obou mechanismů a uniklo Vám, že v dialektické jednotě je něco vždycky určující něco, co vytváří dlouhodobý rámec a váží víc než poskakování politiky.Bohužel, i při své správné dialektičnosti v chápání obou mechanismů působení, i sami klasikové to při aplikaci poněkud přehnali s politikou a její rolí- nebyli dost "marxisté". Nikoli ve smyslu toho Marxova výroku, že oproti totálně přehnanému ekonomickému determinismu některých marxistů - fatalistů on sám není dost marxistou - tady měl Marx pravdu, když poukazoval na tu aktivní a relatině samostatnou roli politiky. Bohužel však on a ještě více Lenin nebyli marxisty ve svém předpokaldu, že při přechodu od kapitalismu k socialismu, na rozdíl od předchozích střídání formací, dokáže politika hnutí dělnického nejen prolomit politiku buržoasie, ale dokonce ještě suplovat za určující roli ekonomiky do té doby, než bude proletariát reálně schopen fungovat jako vlastník - a to se nestalo, faktickým vlastníkem se stal řídící aparát a nastolil svou diktaturu. To je velká chyba klasiků, ale je to chyba géniů, ne trpaslíků, kteří jim to vyčítají.
Tuto problematiku plodně rozpracoval v 70 letech Ivan Hrůza z VŠP, když objasňoval zdánlivý rozpor mezi klasiky současně užívanými pojmy: PRVOTNOST ekonomiky vůči politice a PRVENSTVÍ POLITIKY PŘED EKONOMIKOU. PRVOTNOST, koncentrovaný výraz ekonomiky - TO JE TA PODSTATNÁ A DLOUHODOBĚ URČUJÍCÍ VAZBA - ekonomika vymezuje mantinely a do těch se musí politika pořád vracet i při nejsamostatnějších vystoupeních, může pouze v průběhu vývoje buď ty mantinelx rozšiřovat a upevńovat nebo (když jde o roli politiky progresivní tídy) pomáhat je prolomit a předělat. Sttana nemohla mít vedoucí úlohu ve společnosti, kde vlastnil a spravfoval řídící aparát - musel se proto přeměšnit ve stranu řídícího aparíátu a jako taková prohrála.
A pokud jde o tu konferenci - kde berete ten optimismus? To bude obvyklá mezináridní mše, kde se z diplomatických ohledů nic neřekne jasně. Dominovat tam budou planě radikalistické názory stalinských stran,typu řecké, animozity typu portugalci - řekové, a především - rusofilství,m nekritický obdiv k ruskému imperialismu.Naše mateeriály budou obvyklý blivajz - aby se vklk staolimista nažral a koza pragmatického začleňování se do systému. Takových konferencí jsem už zažil!!!!

O názorech pana "N-noname"

František Neužil 11.04.2015
Domnívám se, že pan "N-noname" pokládá za "velice podnětný počin k diskuzi o budoucnosti vývoje lidí" právě, pouze a jedině článek váženého soudruha docenta Zdeňka Košťála a má na tento svůj názor plné právo, i když by se o něm dalo s úspěchem pochybovat. Rozhodně však lze souhlasit s jeho názorem, že rozvíjející se lidská materiálně předmětná a sociálně historická praxe vyvrací všechny formy subjektivního i objektivního idealismu i metafyzického řešení základní filosofické otázky - pokud čistě formálně logicky zobecníme jeho tvrzení, že klasická německá (zřejmě především hegelovská) filosofie "selhala" - a dává plně za pravdu dialekticko-materialistickému pojetí zákonitostí společenského vývoje. Škoda jen, že vážený pan "N-noname" nevidí, že myšlenkový obsah těchto dvou vět si poněkud protiřečí, přičemž jde o rozpor formálně logický. Je totiž poněkud komické, že vážený soudruh docent Zdeněk Košťál, jenž sám sebe pasoval do role "pravověrného marxisty-leninovce", se při vysvětlování základních příčin zhroucení vlastnické a mocenské struktury předlistopadového reálně existujícího socialismu uchyluje k teoriím z oblasti spikleneckého pojetí lidských dějin, výkladům o "zradě Gorbačova" a "revizionistické degeneraci komunistického hnutí, jež začala na XX sjezdu KSSS", které představují primitivní, velice hloupou verzi dějinně filosofického subjektivního idealismu.
Ať se nám to líbí nebo - a věřte mi, že mi toto konstatování nedělá žádnou radost -, ale zhroucení reálně existujícího socialismu nebylo ničím jiným než potvrzením zákonitosti objevené marxistickým dialekticko-historickým materialismem, že na určitém stupni vývoje se potřeba dalšího rozvoje výrobních sil dostává do rozporu s charakterem stávajících výrobních vztahů, což bylo způsobeno tím, že ve vlastnické struktuře reálně socialistických výrobních vztahů nehrála reálnou vedoucí úlohu dělnická třída. Právě v tom spočívá i základní myšlenka mého povídání o minulosti a budoucnosti socialismu, které se objevilo na tomto internetovém portálu - v němž jsem, jenom tak mimochodem, zobrazil historickou úlohu Stalina v možná lepším světle, než by si Josef Vissarionovič zasloužil. Je příznačné, že toto moje povídání zcela ignorovala rada CSTS, která má být "mozkovým centrem ÚV KSČM". Příznačná byla také kritická reakce jistého "soudruha Koby", která vyjadřovala neomylný třídní instinkt aktivního nositele stalinsko-neostalinské ideologie ve svérázné kombinaci s buržoazním technokratismem.
Poznámka na okraj: zajímalo by mne, jak by vážený soudruh docent Košťál vysvětlil, že obrozující se černosotněnská šovinistická ideologie, která v dnešním Rusku vyjadřuje vlastnické a mocenské zájmy novoimperialistické lumpenburžoazní oligarchie, zuřivě kritizuje Lenina jako "nepřítele ruského národa a německého agenta", a naopak velebí historickou roli Stalina coby jakéhosi "rudého bolševického cara", jenž se prý jakožto "pravý ruský vlastenec na konci života rozešel s marxismem".

Re: O názorech pana "N-noname"

N-noname 13.04.2015
Nic nemám proti dějinné úloze dělnické třídy, ale v současnosti již splnila úlohu, kterou ji přidělily dějiny. Změnil se poměr sil ve prospěch vulgárně označované střední třídy, která má mnohem pestřejší požadavky, které vládnoucí nyní menšinová třída nebyla schopna plnit, nebo nebyla ochotna splnit, protože by ztratila nejen politickou moc, ale i ekonomickou , kterou získaly většinové bílé límečky. Jen tak stručně, ale zbytek zatím studuji dialekticky, tj. nerozděluji na prvotní a druhotné, ale ve vzájemné působení, které zatím nevidím ve vašich článcích.

Re: Re: O názorech pana "N-noname" na dělnickou třídu

Josef Heller 24.04.2015
Pane Noname – pořád jste vedle jako jedle. Dialekticky studovat neznamená odmítat hierarchii ve vazbách mezi E a P,ale naopak pochopit, co je určující a do jaké míry. Vždycky mne pobaví, jak amatéři (neuražte se, nejste sám, jsou Vás minimálně statisíce) dokážou z marxismu vyeliminovat to, co je pro něj obzvláště charakteristické. Byl byste s to uvést nějaký citát – pasáž, příklad, kde klasikové vidí dialektickou vazbu jako Vy?
No u té dělnické třídy je to totéž. Jste zase jeden, který podlehl stalinistickému kádrováckému zdeformování chápání dělnické třídy!!!! Z druhé strany to takhle nesprávně chápou i stoupenci buržoasní ideologie – dvě odlišné cesty a obě na smetiště dějin.
K věci – metodologicky nejpodstatnějšími pracemi klasiků pro vymezení DT jsou Marxovy Teorie o nadhodnotě a Leninova definice tříd ve Velké iniciativě. Marx tam opakovaně zdůrazňuje, že třídní začlenění a role nemá co dělat s konkrétní podobou profesní činnosti,druhem nástroje,kvalifikací apod. Při důkladném rozboru ale určité profesní rozdíly zprostředkovaně roli hrají, a to tam, kde se promítají i do role vlastnické – např. práce obsluhy stroje nejdokonaleji znemožňuje dělníkovi jakoukoli subjektivitu ve vlastnictví a naopak každá řídící práce je také podílem na realizaci kapitalistovy vlastnické funkce, a to i u vykořisťovaného řídícího pracovníka.
Pro dělnickou třídu je podstatné, že její objektivně vnucená sociální role jí znemožňuje osvobodit pouze sebe – např. převzetím role soukromého vlastníka (nemluvíme o možné výměně jednotlivců na pozicích buržoasie, ale o vzniku takového vlastnictví, kde by právě a pouze dnešní dělníci, z titulu svého současného postavení, vstoupili do nového typu ekonomických poměrů a byli výhradními vlastníky a vládci- posledním takovým typem je právě kapitalismus, nejdokonalejší fora soukromého vlastnictví. Dělnická třída je tedy nuceně jediná nesobecká třída v dějinách – usiluje o zrušení jak soukromého vlastnictví, tak staré společenské dělby práce. Pro tuto roli ji vybavují a nutí následující charakteristiky (může je mít společné s jinými skupinami spojenců, ale jen DT je naplňuje všechny.
směňuje svoji pracovní sílu za peníze jako kapitál, ne za osobní důchod kapitalisty (holič v holírně na kšeft, ne kapitalistův osobní sluha a ne lidé placení státem,stranami, obcemi apod.)
podle Marxe se jeho práce musí zvěcňovat ve zboží(ne služby – i námezdního lékaře, učitele, trenéra,psychologa aj.,
3) do DT nepatří ti, kteří jsou vykořisťování odvozeně – na základě vykořisťování dělníků ve výrobě (ostraha, administrativa,marketing, obchodní zaměstnanci, zaměstnanci v peněžnictví, účetní atd.),ale klidně tam může patřit programátor, vědec v továrně na výrobu licencí apod.
4) do DT nepatří vůbec řídící pracovníci, ani ti nevlastníci a vykořisťovaní mistři, vedoucí cechu apod. – protože vždycky trochu plní funkci pohůnka ve službách kapitálu.

O absolutní pravdě

František Neužil 08.04.2015
Známou Leninovu poučku z oblasti dialekticko-materialistické teorie poznání o tom, že absolutní pravda se utváří jako nekonečný souhrn pravd relativních - jelikož tyto relativní pravdy představují objektivně platné poznatky a obsahují tak moment absolutního -, nelze chápat dogmaticky. Je totiž známo, že pohyb lidského poznávacího myšlení ve vztahu k objektivní neboli absolutní pravdě může probíhat v obou směrech, z čehož mimo jiné plyne, že výklady zákonitostí společenského vývoje v duchu ideologie reakčních společenských tříd - a článek váženého soudruha docenta Košťála je krystalicky čistou ukázkou ideologie bývalé vládnoucí třídy řídícího aparátu reálně existujícího socialismu, třídy, která byla kdysi pokroková a revoluční, v současnosti však její zbytky objektivně slouží zájmům globální velkoburžoazní finanční oligarchie - představují vývoj lidského poznání ve směru nikoli "k" objektivní pravdě, nýbrž "od" objektivní neboli absolutní pravdy: a to právě z toho důvodu, že vážený soudruh docent odmítá aplikovat na předlistopadový typ socialismu marxistickou pracovní teorii hodnoty a produktivní práce a z ní plynoucí teorii třídně sociální diferenciace společnosti.

k absolutní pravdě se můžeme přiblížit v nekonečnu

N-noname 08.04.2015
Velice podnětný počin k diskuzi o budoucnosti vývoje lidí. Německá filosofie selhala a proto se musí hledat nové zákonitosti lidského vývoje. Nebo zpřesňovat působení přírodních zákonů. V době internetu lze okamžitě reagovat obrovským množstvím názorů na ekonomický a politický vývoj lidské společnosti. Bourat jakékoliv ustavení hegemonie nějakého názoru.

Re: k absolutní pravdě se můžeme přiblížit v nekonečnu

Josef Heller 09.04.2015
Ale Pane No-name - nemohl byste jednou v delším příspěvku jasně vyložit, o co Vám jde? Tenhle útržek je obzvláště slabý. Co je podnětným počinem? Marxismus, Košťál nebo Nevyužil?A v čem selhala německá filozofie? Myslíte to, co se léta - a správně - učilo? Hegelův idealismus a Feuerbachova nedialektičnost atd? Já nejsem expert, ale myslím si, že i nemarxistická německá filozofie byla podstatně výše nad tou současnou, např. postmodernou. Bourání hegemonie je na nic, když vede k totálními relativismu. Nevím, jestli Vám došlo, že Neužil relativista není. Marxovo pojetí zákonitostí společenského vývoje pořád platí a růlzné výkřiky o hledání nových zákonitostí vesměs jen zakrývají neschopnost porozumět či nechuž byť jen uvažovat o Marxovi - a to z důvodů podlehnutí vlivu ideologii buržoasie. Takže jako obvykle - co chtěl básník svým příspěvkem říci? /(Teď se zase odmlčíte na měsíce, co?)

Otevřený dopis Josefa Hellera doc. PhDr. Zdeňkovi Košťálovi, CSc. – papeži stalinistů

06.04.2015 13:50

Zdeňku, můj obzvláště zavilý oponente a králi stalinských teoretiků!

Již delší dobu se divím, čím jsem si zasloužil tu poctu, že mi mnou nemilovaná organizace Sdružení mladých komunistů Československa (SMKČ) zasílá své materiály, když celá léta mi stalinští mladí nejen odmítali cokoli uveřejnit jako polemiku s jejich pomluvami mých výroků a teorií, ale dokonce prohlašovali, že by to, že mi dělají reklamu diskusí, patrně zastavilo tok světové revoluce. Že by snad změnili názor a přestali mít strach otevřeně a pod vlastními jmény diskutovat s oponenty o tom co skutečně řekli či napsali a opustili metodu pomlouvání bez jakékoliv argumentace ? Pro ten případ jsem zcela a naprosto k dispozici, leč pravděpodobnost takovéto změny je asi taková, jako že Obama vstoupí do řad KSRF. A Vy staří pardálové, byste jim museli jít příkladem napřed – což už řadu let nečiníte a raději o mně vykládáte to, co si Vy myslíte,že píšu a říkám, což ovšem většinou svědčí o tom, že jste ode mne nic nečetli (což máte společného s naším chrabrým současným stranickým vedením a jeho představiteli- Filipem Jihočeským I., vládcem a hlavním majitelem strany, a na stará kolena konečně zpacifikovaným, kdysi bouřlivákem, Jirkou Dolejšem (stále ještě ho považuji za kamaráda mimo hranice politiky a teorie)  a hlasatelem carsko-stalinistického šovinistického nacionalismu Miloslavem Ransdorfem, bývalým kamarádem.

Takže na okraji si dovoluji poprosit, ba tvrdě žádat, abyste při svých pomluvách mé teorie a mé osoby  alespoň reflektovali fakt, že ani mně se nelíbí proces sociáldemokratizace, kterým prochází KSČM díky Vašemu dlouholetému blokování její přeměny ve stranu skutečně a moderně revoluční, antikapitalistickou i antistalinskou, o což jsem se snažil já a pár mých přátel.

Ale Teď už k Tvé přednášce , ze které na  mne, stranického disidenta a důchodce, unaveného zdravotními a důchodcovskými problémy, kupodivu blahodárně zavanul starý zatuchlý duch pracoven bil´akovských ideologů a hlásných troubů (nikoli, nepatřil jsem k nim – předjímám Tvoji repliku - tak jako Hus nepatřil k prelátům - měl jsem dost možností, aby posluchačům vykládal to, k čemu jsem dospěl já, i když jsem zrovna nekřičel „Pověste tu bandu normalizátorů na lucerny“, protože jsem nechtěl přijít o možnost tvořivé práce,. takový hrdina jsem zase nebyl, a zaslouženě proto dostávám lekce od ohavného rekapitalizovaného režimu dneška a jeho amerických sponzorů a protektorů).

Plně respektuji Tvé právo kecat pitomosti – viz Voltaire – ale mám taky nějaké nároky. Jako otitulovaný kdysi profesionál bys měl při tomto vykládání přece jen respektovat určitá vědecká pravidla. Např. – když analyzuješ své protivníky, neměl bys míchat hrušky s jablky, ale kvalitativně, podle třídního základu, rozlišit jednotlivé proudy. Kdybych já postupoval jako Ty, tak bych o Vás stalinistech musel mluvit jako o zvláště rafinované sortě přisluhovačů globálního kapitalismu, která dokázala zcela vyřídit poměrně silnou a nadějnou Komunistickou stranu Čech a Moravy a paralelně na Slovensku jejího slaboučkého bratříčka - KSS. Leč protože já, na rozdíl od Vás, uplatňuji skutečnou třídní analýzu, sice prohlašuji, že jste objektivně spojenci globálního kapitalismu, ale že třídně představujete nositele ideologie a politiky bývalé vládnoucí třídy protosocialismu – třídy řídícího aparátu, kdysi pokrokové, ale s vývojem tuto pokrokovost totálně ztrácející, a to ne až za Chruščova, ale už za krvavého Josifa. Sám toto mé třídní rozlišení kupodivu uvádíš mezi těmi malíčkými střípky z mé teoretické soustavy, které dovolíš případnému posluchači či čtenáři poznat. Jinak ovšem s těmito informacemi velmi šetříš – přiřkneš mi právem protosocialismus – to je dobře – ale posluchač se nedoví, v čem spočívá podstata mé hereze – Vy se dobře staráte, aby se náhodou nenakazil taky, a proto moje pojetí tříd – které je doložitelné z klasiků – raději jen odbudeš konstatováním, že je ve světle Tvého genia mylné, a to bez argumentů).

Takže zpět – když klasifikuješ oponenty, měl bys respektovat alespoň to, co jsme předpokládám hlásali ve své výuce oba – že existuje pravicový a levičácký revizionismus,přičemž já patřím k tomu druhému. Termín „revizionista“ ovšem beru jen v tom smyslu, že já a Franta Neužil si opravdu troufáme leccos z klasiků korigovat, nikoli ovšem to podstatné, což úporně bráníme (zejména teorii pracovní hodnoty a nadhodnoty, třídní přístup, materialistické pojetí dějin, dialektiku apod. – stále znovu mne překvapujete Vy stalinisté tím, že nejste ani materialisté, ani dialektici a že jste ve společnosti de facto idealisté (kořeny systému hledáte v politice a ideologii či činnosti rozvědek a absolutizujete subjektivní procesy proti logice vlastnictví apod., vnější faktory nadřazujete vnitřním, možnostem modifikace tříd po protosocialistické revoluci odmítáte a znáte jen buržoasii jako reakční třídu, nadřazujete stranu nad třídu a vlastnictví apod. , v dialektických párových kategoriích nadřazujete jevy nad podstatou, zvláštní nad obecné atd., darmo mluvit – o Vašem totálním podřízení zájmům ruského imperialismu a taky čínského  už vůbec nemá smysl mluvit- v tomto smyslu jste stejní, jako Kocábové apod. stoupenci imperialismu amerického a evropského – zajímavé, že nikdo z Vás v této situaci kolem Ukrajiny nepřípomíná Leninovy komentáře před a v  průběhu 1. světové války, jeho hodnocení epochy imperialismu a volání po přeměně oboustranně nespravedlivé války imperialistické ve válku občanskou – každý proti své buržoasii – dokud Vy budete bojovat proti USA s ruskými vlajkami, může být americký imperialismus naprosto klidný).

Takže si vyprošuji, abych byl házen do stejného názorového pytle s těmi, kdo jako Ransdorf  nechápou a nikdy nechápali leninismus, není to rozhodně jev svázaný jen s ruskými poměry a národními poměry je poznamenána jakákoli teorie (i Marxova), ale i Lenin má něco, co musím odmítnout – a neliší se to od Marxe a Engelse – je to přecenění politiky, nedocenění možnosti vzniku třídy řídícího aparátu (i když Lenin už toho dost tušil). A leninismus není stalinismus, Lenin by Vás nakopal do určitých partií.

Pokud jde o můj vztah k Trockému a Djilasovi – nikdy jsem nezapíral, že jejich teorie nové třídy byla pro mne významnou inspirací při hledání cesty k porozumění protosocialismu, ale přesto, nejsem trockista, protože trockisté většinou stejně jako stalinisté přeceňují roli politiky a nadstavby vůbec a jejich teorie nestojí na politicko-ekonomické analýze, což jsem pochopil už jako študent a vytkl jsem si jako životní cíl takovouto analýzu pro protosocialismus jednou udělat – a udělal jsem jí, jenže Vy jste si ji ani nepřečetli, neřku-li abyste jí porozuměli) Že byste dokázali jako Marx                                                                       při zkoumání systému pracovat s teorií pracovní hodnoty, kterou dnes právě všichni skuteční revizionisté zatracují a kterou my s Neužilem bráníme a hlavně používáme i na analýzu protosocialismu – o tom si může průměrný marxista sledující Vaše kecy jen nechat zdát.O Marxově metodě použité v Kapitálu jste se tady u nás i v SSSR namluvili a napsali až až, dostávali za to tituly, ale nikdy jste ji nepochopili. Místo toho přebíráte  od buržoasních ekonomů jejich pojetí ekonomické analýzy – povrchní nespolehlivé statistiky- takhle Marx nepostupoval – analyzoval logiku systému. Ta úvodní pasáž o ekonomice psaná Tebou jako podle vlastního prohlášení marxistou-leninovcem, tudíž i historickým materialistou, je ubohá. Jistě že protosocialismus nebyla ekonomická poušť, jak tvrdí pravice, tedy alespoň ne u nás,možná by ještě pár let i vydržel, ale nefungovala logika systému a systém si nedovedl získat masy a nedovedl jim dát pocit spoluvlastníků.

A tady by mělo být těžiště Vaší polemiky s námi-a tomu se vyhýbáte jako čerti kříži a absenci materialistického a dialektického přístupu a teorie pracovní hodnoty zakrýváte líbivými spikleneckými pseudoteoriemi. Vy a marxismus-leninismus, směšné!

Dále - nesdílím názor, který připisujete Ransdorfovi (a patrně i mně) že se nemohl povést socialismus v zaostalém Rusku a že se tudíž neměla dělat revoluce – to je zase příklad Vašeho omezeného, nedialektického chápání dějin. Když rozpory dozrají a postaru to nejde a masy to nechtějí, není možné revoluci brzdit (Marx a Komuna), jenomže  - v tomto případě nebylo brzy na pád kapitalismu, ale bylo brzy a ve všech zemích, včetně USA či Německa, na skutečný socialismus – takže vznikl jen dlouhodobě neudržitelný prototyp – vedlejší linie, jeden pokus, nutný, ale neudržitelný, s rakovinou v buňkách.  Zajímavé – že s touto argumentací nejste s to polemizovat, vůbec ji neberete v úvahu. Ale to neznamená, že jsem toužil po rekapitalizaci, takovýhle převrat jsem nechtěl a ničím jsem mu nepomáhal, což jsem snad dokázal svým dalším životem – podotýkám, že jsem nemusel jít  do aparátu strany, měl jsem možnost slušné kariéry na soukromé škole vlastněné dobrou známou, kterážto škola je dnes školou vysokou.. Lituju ale jen toho, že ta léta strávená v aparátu KSČM nebyla celkem k ničemu. Stranu jsme nezměnili a nezastavili jsme její degeneraci – v tomto smyslu jste vyhráli.

A nemelte o objektivitě- Vy sami nejste objektivního hodnocení schopni, zájmy minulé třídy Vám totálně zalepují oči. Za objektivní považujete jen to, co uznáváte Vy, o své pravdě ani nezapochybujete a nechcete jít ani do diskuse.

Páni docenti a profesoři z VŠP – Vy jste ani nepřišli na to, na co přišli Sověti v 60-70 letech důkladným studiem Marxe – že dějiny nemusí jít jednosměrně, že mohou mít více variant, včetně slepých uliček, mezi tím si ovšem razí cestu pokrok dle pojetí klasiků. Viz Marx – ze společné křižovatky lidstva na sklonku rodové společnosti vyrazily různé cesty k soukromému vlastnictví (antika, evropský feudalismus, asijský výrobní způsob, městská cechovní malovýroba a až okocením feudalismu městskou výrobou vznikl kapitalismus, Z JEHO PRVNÍ KRIZE ODBOČIL PROTOSOCISALISMUS ZALOŽENÝ NA STÁTNÍM VLASTNICTVÍ  ZPROSTŘEDKOVANÉM APARÁTEM, ten leccos dobrého přinesl, ale byl dlouhodobě neudržitelný, neměl nosný progresivní subjekt, industriální dělnictvo to ještě nemohlo být, až modifikace dělnické třídy na kognitariát na bazi VTR, která dovoluje přejít ke skutečně společenskému, samosprávnému vlastnictví ( i s demokratickým plánováním a řízením – nikoli jen chaos trhu družstvíčka – čili žádné maloburžoasní pojetí, proudhonismus apod., ale opravdu společenské a rovnoprávné vlastnictví a postavení, Vy marxismem netknutí kádrováci.

Kritizujete mne za protosocialismus, ale nikdy jste si nepoložili otázku, v čem se podle mne liší skutečný socialismus od protosocialismu – a je to samozřejmě především vlastnictví (a úroveň výrobních sil),jenže pro Vás to co bylo, je jen jediné možné.

Vy nechápete ani moje pojetí té „nové třídy“ – tvrdošíjně mi připisujete, že podle mne prý šlo o třídu vykořisťovatelskou a parazitní – kdepak jsem tohle napsal? Protože zase díky neznalosti klasiků a neschopnosti myslet tvořivě nechápete ani to, co pochopil prof. Hrůza, který odmítal tvrzení, že jsou jen třídy buď vykořisťovatelské nebo vykořisťované. Problém té nové třídy (nikoli třídy vykořisťovatelů, jen nedokonale společensky jednajících společenských správců) byl v tom, že měla takovou zvláštní v dějinách netypickou vlastnickou subjektivitu – jen omezené disponování výrobními prostředky (proto ta nedemokratičnost) a kolem nich neexistovaly mechanismy, které by je nutily vynakládat životu i mrtvou práci efektivně a z celospolečenského hlediska optimálně. Řidící štáby byly spojené s lokálními zájmy, ty upřednostňovaly a tím pádem vznikaly i ty parazitní skupiny, které vlastně dostávaly odměnu za nic nebo nadměrnou vzhledem k malému přínosu a naopak mnohým přínosným byla spravedlivá odměna upírána. Nebyly objektivní  poměřovací mechanismy a subjekt zainteresovaný na sjednocení těchto zájmů. industriální proletariát, to být nemohl, protože byl limitován starou dělbou práce, na to přišel už i bohužel již zemřelý prof. Hrůza, šéf katedry vědeckého komunismu na Vysoké škole politické ÚV KSČ, jenže v tom nepokračoval. – tedy já nevolám po návratu zpět, ale  chci koncepci klasiků vybrousit a pokračovat v jejich logice, všelijaké neomarxismy a postmarxismy odmítám, včetně Ransdorfa. Skutečný znalec marxismu by to pochopil, Vy to ovšem nejste, Váš marxismus je jen takový slaboučký nátěr.

Samozřejmě – marxismus není jen metoda poznání, to může říci zase jen neznalec.

Já nehlásám, že marxismus-leninismus je ideologií minulém vládnoucí třídy, to je jen ta Vaše zpotvořenina  skutečného marxismu i leninismu podle Stalina- a to už byl ideolog minulé vládnoucí třídy, její sloup. Hlásám, že tato Vaše zpotvořenina nahradila marxismus a stala se vládnoucí ideologií minulého systému a jeho vládnoucí třídy, protrože však převzala z marxismu i leniniosmu hodně pravdivých prvků (zejménao kapitalismu), tak dlouholidi klamala a měla úspěch          

Mne a Neužila necpěte ani  mezi ideology současné strany. (mimochodem já jsem z CSTS před pár lety vystoupil, potom, co jsem se přesvědčil, že o naši koncepci nemá vedení zájem a nepodaří se nikdy ji prosadit do materiálů strany, včetně toho socialismu.) Tudíž nám nepřipisujte spoluautorství toho Socialismu pro…..Naše alternativa tohoto materiálu nebyla panstvem z VV ÚV vůbec projednána, páni se jí bojí jako čert kříže a odvolávají se na Vás a Vaše pokřiky a na tzv. bezpohlavní jednotu strany, ale přitom jim jde jen o jejich fleky.

19 sjezd i kladenský program mají své značné mouchy, ale tehdy ještě lidé byli ke stalinismu kritičtí a kladenský program je pořád ještě špička, pokud jde o poznání minulosti. Ale už nehraje žádnou roli a nikdo ho nezná. Dnešnmí vedení už vlastně nechce žádný dlouhodobý, strategický program,nechce se ničím vázat.

A kecy současných ruských autorů jakéhokoli zabarvení mé a Neužilovy názory nezaměňujte, ani je nečtu, protože nevěřím, že bych tam našel něco ¨pro mne přínosného.

A neobhajujte své kecy ze souvislosti vytrhanými myšlenkami klasiků a to ještě z těch nejstručnějších, spíše prooagandistických článků – jděte k teoretické podstatě – Ekonomicko-filosofické rukopisy, Německá ideologie, Kapitál, Teorie o nadhodnotě, Grundrissse, přípravné práce ke Kapitálu atd. a přečtěte si pořádně Lenina Stát a revoluci, Velkou iniciativu, Co dělat? a články z posledního období, kde vyzývá dělníky, aby vedli „něco jako třídní boj“ proti svým socialistickým ředitelům

V závěru prokazujete neznalost reálné politiky a zájmů našich vedoucích „majitelů strany“. Oni nikdy nechtěli materiál o minulosti, protože se báli rozvratu skrze Vás. Ale v Prostějově dostali za úkol to udělat, takže od té doby různě zastírali rozhled členům strany různými kroky, které měly charakter o minulosti marné a nanejvýše to skončilo tím bezpohlavním „Vzetím na vědomí“. Vaše maily jsou zastaralé, CSTS ty matriály schválilo, ale z toho nic neplyne – o všem zase rozhodne svévole majitelů strany na poslední chvíli. Nemyslí, že by se „majitelé“ chtěli zalíbit dnešním mocným nějakým „pokydáním minulosti“ – to dělají jinými prostředky, dnes už vás využívají leda tak na získání nějakých protestních hlasů neinformovaných občanů, zvláště extrémně radikálních mladých.                              

Tak to je jen pár podstatných postřehů k tvému „Vědeckému“???? dílu a přednášce, hlavně pokud jde o směšování mých a skutečně pravicových a nemarxistických názorů. Dávám  tuhle polemiku  na můj a PhDr.Františka Neužila web – zde bychom mohli otevřeně diskutovat, což by mne od Vás překvapilo víc, než Stalina plán Barbarossa. Vy přece nediskutujete – Vy jen zjevujete pravdu velkého Josifa a Košťála jako jeho proroka. Inšallah        

Pepa Heller,

takto podle stalinského časopisu  Dialog  zrádce, sociáldemokratizátor, trockista, blanquista, antikomunista, proudhonovec, ideolog strany i buržoasní agent v komunistickém hnutí, povšechně špatný člověk a lump zasluhující si odsouzení v prvním procesu nové  České stalinské sovětské  republiky.

Psovi, psí smrt.