alter-nativa

Diskusní téma: J. Heller: Fašismus rovná se komunismus?

Fašistický pokus obejít se bez kapitalismu

Miroslav Tejkl 03.01.2016

https://outsidermedia.cz/Italska-socialni-republika-Salo-Fasisticky-pokus-obejit-se-bez-kapitalismu


Po protimussoliniovském převratu v Itálii v létě 1943 zahořkli zbývající Mussoliniho fašisté natolik vůči monarchii a kapitalismu, že se pokusili – v případě monarchie dočasně úspěšně – demontovat na území, které díky německé armádě ještě ovládali, jedno i druhé.


Mussoliniho přetvořená republikánsko-fašistická strana uspořádala svůj první sjezd 14. listopadu 1943. Základem jednání byl osmibodový manifest, který sestavil sám bývalý socialista Benito Mussolini – zejména za pomocí dalšího bývalého socialisty, ale navíc i Leninova přítele a jednoho ze zakladatelů Italské komunistické strany Nicoly Bombacciho. Manifest měl být východiskem jednotného republikánsko-socialistického hnutí, kladl důraz na uspokojení dlouho potlačované sociální spravedlnosti – ale při zachování monopolu a vedoucí úlohy příslušné fašistické strany. V manifestu byl zmíněn boj za likvidaci kapitalismu, proti „světovým plutokraciím“, v zemědělství bylo sice zaručeno soukromé vlastnictví, ale současně zde bylo ohlášeno rozsáhlé vyvlastňování půdy v prospěch bezzemků a družstev na základě hesla „půda tomu, kdo jí obdělává“. Podniky veřejných služeb a zbrojní průmysl měly přejít pod kontrolu státních orgánů.Průběh sjezdu byl však zmatený a nepřetržité radikální a kritické výkřiky dokonce překročily teze zmíněného manifestu, takže znechucený Mussolini si po skončení veronského sjezdu povzdechl: “„Byl to naprostý galimatyáš. Spousta planého žvanění, málo přesných a jasných myšlenek. Objevily se prapodivné tendence, mezi nimi dokonce i komunistické. Někdo požadoval okamžité zrušení soukromého vlastnictví! Člověk se o pravdu ptá, proč jsme proti komunistům dvacet lety bojovali.““


Nicméně po veronském sjezdu duce – nyní už nespoutaný žádnými ohledy na velkoburžoazii – se dokonce rozhodl socializovat hospodářství. 12. února 1944 vydala vláda Italské sociální republiky dekret, jehož cílem byla „vyšší sociální spravedlnost, rovnoměrnější rozdělení bohatství a práce v životě národa“. První opatřením mělo být zestátnění všech podniků s kapitálem vyšším než 1 milion lir nebo s více než 100 zaměstnanci. Provedením socializace byl pověřen ministr korporativního hospodářství Angelo Tarchi. Zestátnění mělo být tedy mnohem rozsáhlejší než v roce 1945 v Československu, kde se až do února 1948 týkalo jen podniků zaměstnávajících více než 500 zaměstnanců…Italská sociální republika ale fungovala pod protektorátem Němců, jejichž armáda území této republiky okupovala. Nad italskými republikánskými orgány byl německý dozor a jeho hlavní představitel Rudolf Rahn znepokojeně telegrafoval podrobnosti týkající se rozhodnutí Italské sociální republiky o socializaci do Berlína. Hitler však reagoval naprosto nevzrušeně slovy: “„Sociálně hospodářská opatření duceho se nás netýkají. O ještě větším sklouznutí doleva nemůže být ani řeči, protože už pokročilo natolik, že by se celá dnešní struktura zhroutila, kdyby naše vojska odtáhla.““Třebaže zestátnění v severní Itálii bylo Hitlerovi nyní už zcela lhostejné, dekret o zestátnění přesto narazil na prudký odpor německých hospodářských i vojenských zplnomocněnců v republice Saló. Jeho realizace byla neustále odkládána také kvůli Švýcarům, kteří tvrdě vystupovali na ochranu svých kapitálových zájmů v severní Itálii. Protikapitalistický charakter veronského sjezdu a dekret o zestátnění tak zůstávají jenom historickým dokladem o vůli italských fašistů rozejít se s velkokapitálem a jeho ekonomickou a třídní základnou, která po celé období prvních dvaceti let po r. 1923 patřila k oporám diktatury, kdy fašisté naopak bránili zemi a kapitál před „komunistickým nebezpečím“…Poznámka na závěr: Onen shora zmiňovaný bývalý spoluzakladatel komunistické strany v Itálii a Leninův přítel Nicola Bombacci byl 28. 4. 1945 zastřelen komunistickými partyzány a poté v Milaně, na náměstí Piazzale Loreto pověšen na ruinách čerpací stanice hlavou dolu spolu s ducem, duceho milenkou Clarou Pettaciovou, předsedou republikánsko-fašistické strany Alessandrem Pavolinim a dalšími prominenty té prapodivné „fašisticko-antiburžoazní“ republiky Saló…


(zdroj: Robert Kvaček – Miloslav Svoboda, Konec diktátora, Magnet 1/68, Vydavatelství časopisů Ministerstva národní obrany, Praha 1968)


V Chrudimi dne 23. 10. 2012

Re: Fašistický

Josef Heller 07.01.2016
Mirku, o tomhle jsme si již psali. V italské odrůdě fašismu byla ta sociální nota silnější - např. při některých stávkách na přelomu dvacátých a třicátých let tam postupovali komunisti a fašisti společně a stávkové akce chránila fašistická milice. Je to dáno významnější rolí maloburžoasie v tomto hnutí (dala by se zde aplikovat Leninova formulace o "maloměšťákovi, který zešílel z hrůz kapitalismu" a plácal se mezi dvojím radikalismem, z toho však nemohlo nic podstatného vyklubat,príávě proro, že jáidrem fašismu byl velký kapitál a takovéto výstřelky byly možné jen při jeho oslabeníé a nezájmu.

J. Heller: Fašismus rovná se komunismus?

15.12.2015 16:35

I. Převrat nebo kontrarevoluce?

  Každou velkou společenskou změnu, v níž účinkují třídy a politický charakter – ať již jde o změnu progresivní až revoluční nebo regresivní až kontrarevoluční – můžeme vyjádřit jakýmsi ideologickým koncentrátem, heslem, praporem či symbolem. V říších asijsko-orientálního typu bývá změna spojena s přemalováním zbožštěného vládce – nějakého toho Kima nebo Čchina, Atahualpy nebo Achnatona – z Boha na ďábla (za doprovodu liturgických změn). Nosným symbolem však může být i třeba kalich jako za husitství, opojné heslo „Volnost, rovnost, bratrství“ (ale taky „přirozené právo na soukromé vlastnictví“) jako na počátku buržoasní revoluce ve Francii 1789, kniha Beecher-Stoweové „Chaloupka strýčka Toma“ jako v protiotrokářské dokončované buržoasní revoluci v USA, dualita pekla a ráje po smrti pod patronací nejvrchnějšího Boha (oproti těm mnoha starým, kmenovým, rodovým apod.) při likvidaci prvobytně pospolného řádu nebo antické polis. Tímto symbolem může být i rudý prapor a vize „My ničím nejsme, buďme vším“ (bohužel i s dodatkem „A potom budem soudit my!“, příp. „Nastane nám nový den- pomsty den!“ A - milionkrát bohužel – může to být taky řvaní „Juden, heraus!“ či „Nic než národ.!“,“Migranti domů“ ale taky třeba „ Pravda a láska zvítězí“ a „Havel na Hrad“ za situace, kdy zahraniční i domácí lupičsky kapitál vykrádá národní bohatství, devastuje sice poněkud problematickou, ale přece jen dosti zaběhanou morálku a formuje patřičně odpornou lupičskou elitu a kamarilu jejích „učených lokajů“, ideologů, propagandistů. Není přitom důležité, zda to, co o sobě a těch druhých v době zlomu ideologové režimu říkají – zda je to alespoň trochu pravda nebo totální lež. Vždycky je však tento zjednodušený symbol výstižný, pokud jde o podstatu systému, vždy idealizuje systém nastupující a do určité míry ostouzí systém předcházející a snaží se ho zdiskreditovat jednou provždy a sám sebe jednou provždy zvěčnit. ... J. Heller: Fašismus rovná se komunismus?