alter-nativa

Diskusní téma: J. Heller: Marxismus a současný svět

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

J. Heller: Marxismus a současný svět

21.08.2014 15:21

(přednáška)

Název dnešní lekce sám o sobě navozuje otázky. Čím může být marxistická teorie a světový názor užitečný současným lidem, kteří po velkém třesku přelomu 80-90 let prožívají epochu dočasného vítězství kapitalistického globalismu v celosvětovém měřítku, která zahrnuje mimo jiné i obnovu kapitalismu ve většině bývalých zemí tzv. reálného socialismu? Čím může být užitečný zejména těm lidem, kteří se nechtějí s touto revitalizací kapitalismu smířit a i nadále usilují o vytvoření sociálně spravedlivé společnosti? Čím může být užitečný levicovému politickému hnutí, které má tuto perspektivu jako strategický cíl, musí však zároveň prosazovat zájmy neprivilegovaných vrstev v té realitě, jaká je a musí s touto realitou do jisté míry koexistovat? Nemají pravdu ti, kteří buďto s jednoznačným pohrdáním nebo třeba i s určitou hlubokou úctou k marxismu říkají - přece jenom to byla záležitost devatenáctého století a podmínky se mezitím strašně změnily?

To jsou jen některé otázky, které provokuje název dnešní lekce. Je Vám jistě jasné, že se Vás budu snažit v průběhu lekce přesvědčit o správnosti vlastního názoru, ke kterému jsem se v průběhu mnoha let zabývání se s marxismem dospěl a který zastává i mnoho jiných lidí daleko většího vědeckého renomé. Tento názor říká - ano marxismus může být užitečný současníkům, zejména mladé generaci, aby se dokázala orientovat správně v současném světě a nebyla jen snadným objektem manipulace privilegovaných tříd a elit. Tím spíše může být užitečný levicově zaměřeným a sociálně cítícím lidem a především těm, kteří se dokážou organizovat a vyvíjet systematickou a dlouhodobě založenou činnost směřující ke strategickému cíli. Kdo dobře zná marxismus, ví, že i když vznikl v 19. a 20. století a je mu v některých svých závěrech poplatný, zůstává po relativně malém ošetření platný i dnes, v některých momentech možná platnější než v době svého vzniku. Předesílám ještě jeden problém, který se nám bude v této i v jiných lekcích stále vracet, marxismus - tj. autentické názory Marxe, Engelse, ale i Lenina a dalších myslitelů pozdější doby, dokonce i současnosti, nelze směšovat s tím, co se v různých útvarech politického vzdělávání učily a vnímaly generace vyrostlé v reálném socialismu, s tím, co bylo pouze ideologií určité nové vládnoucí třídy, která v podmínkách minulého systému vznikla a překroutila si marxismus podle svých potřeb. Samozřejmě tedy marxismus není ani to, co je dnešní oficiální propagandou za marxismus vydáváno s cílem diskreditovat marxismus a ukrýt ho pod nánosem dezinterpretací před každým, kdo by se po něm dnes pídil, především zase před mladými lidmi.

Bohužel ovšem, úkol získat vás pro tento názor a alespoň stručně naznačit, co s celého myšlenkového bohatství marxismu je dnes nadále použitelné nebo dokonce obzvláště aktuální, mi strašně komplikuje jedna skutečnost. Je to fakt, že vy marxismus v jeho původní podobě v podstatě nemůžete znát. Vyrostli jste v kapitalistické společnosti, všechny sdělovací prostředky a také škola se usilovně snaží vám vštípit zcela jiný úhel pohledu na společnost i svět vůbec, než je ten, který je obsažen v marxismu, navíc, některým z vás se pod nohy plete (třeba v podobě myšlení rodičů) ten minulý nepravý marxismus, který zdaleka ještě nezmizel ze scény a ohrožuje zejména mladé lidi s radikálním levicovým přesvědčením. Marxismus sám je velmi náročná, vědecká teorie, která vyžaduje systematické studium, odborné vedení, čas i dostupnost marxistické literatury - nic z toho není k dispozici. Ti marxisté, kteří po velkém třesku zbývají, jsou v těžké situaci - musí si nejprve sami prorazit cestu, po které by mohli vést druhé - ani oni nejsou imunní vůči názorovým a zájmovým střetům v samotném komunistickém hnutí a nemusí v těchto střetech stát vždy na správné straně. Chybí mladá generace marxistických myslitelů, která by nás staříky postrkovala, abychom nezlenivěli - ale nejde jen o lenost - málokdo z lidí, kteří mají něco společného s marxismem a nejsou důchodci - má čas na systematickou vědeckou práci - máme dnes jiné profese a jiné úkoly, které jsou od nás vyžadovány. Hnutí nemá peníze na financování profesionální teoretické fronty a kapitalismus peníze na tyto účely vynakládat nebude.... celý text vložený v souboru PDF >>> Heller-Marxismus.pdf (202,8 kB)