alter-nativa

Diskusní téma: J. Heller: Masaryk o marxismu aneb „Pane profesore, za pět“

Kontrolní

Administrace 21.08.2014
Kontrola spojení

Ještě dodatek

Josef Heller 18.08.2014
Pane Petrásku, ještě asi pro Vás zbytečný dodatek - těmi nevlastníky m\yslím nevlastníky výrobních prostředků, kteří mají možnost si přivlastňovat nadhodnotu zaměstnanců. Nejde o rozdíly ve spotřebě na základě odlišné hodnoty pracovní síly.

Odpovídá marxismus-hellerismus

Petrasek 16.08.2014
následující definici individuální svobody? :
Teprve v kooperativní formě má jedinec možnost – prostředky a prostředí - svobodné realizace svých vloh. Oproti tomu individuální svoboda podléhá lstivosti kapitálu, který jedince vykořisťuje a činí z něj sluhu svého rozmnožování. V liberálním kapitalismu je individuální svoboda pouhou posluhou vzájemné kopulace kapitálu......
zeptal bych se pana profesora Hellera.

Re: Odpovídá marxismus-hellerismus

Josef Heller 18.08.2014
Pane Petrásku, vítám Vás, omlouvám se za potíže, ještě nejsme úplně hotovi.Nejsem profesor, nejraději bych měl tykání a Pepu. Ale k věci: Ano - v podstatě máte pravdu, já bych to zformuloval tak, že svoboda, jak ji líčí liberálové, v realitě neexistuje, protože objektivní limity (zejména ekonomické) člověka zásadně determinují a ať chce či nechce ho nutí přijmout určitou třídní roli (hlavně vlastník - nevlastník, tyhle karty jsou rozdány před Vaším narozením a jejich základy byly položeny při tzv. původní akumulaci kapitálu při rozkladu feudalismu. Podle klasiků tedy svobodné individuum jako takové neexistuje - jsme v prehistorii lidstva a jsme ještě pouze průměrná třídní individua. Existují jen příjemnější či méně příjemné třídní role (nejen třídní, ale to sem teď nepleťme, ty třídní jsou hlavní). Takže Marx už v ranných pracích upozornil, že ty řeči o svobodném individuu se týkají jen individua buržoasního - vlastníka, který má obecně větší prostor pro svůj rozvoj a může do správy společnosti mluvit daleko více než nevlastník (což dnes u nás můžeme zcela jasně pozorovat).Marx ovšem uznává, že i buržoa je svou rolí lidsky deformován, ani on není svobodný a dělnická třída má osvobodit i jeho!!! (a ne zavřít do gulagu - to už byl stalinismus). Takže - nevlastnící či málovlastnící individuum vybavené jen buržoasií povolenými politickými svobodami a právy a podle liberalismu omezené jen trhem vůbec svobodné není, je zotročené, připravované o nadhodnotu, nucené prodávat pracovní sílu a svou existencí závislé na uskutečnění tohoto prodeje -což má dopady do všech sfér společnosti - politiky, práva, morálky, ideologie atd. Je to tedy liberální -buržoasní lež, i když - i marxismus říká - zaplať pánbůh i za ty buržoasní politické svobody, mohlo by to být horší. Ale jinak - Marx píše - i v té nejdemokratičtější buržoasní demokraciii mohou ve volbách vykořis´tovaní a ovládaní jen jednou za čas rozhodnout, kdo z jejich utlačovatelů a vykořisťovatelů je bude potlačovat.
Kolektivismus v Marxově pojetí - jak jste to správně charakterizoval - člověka osvobozuje, ne omezuje. Jednak při kolektivní spolupráci a spoluvlastnění se zvyšuje už sama produktiovita práce a možnost, aby měl člověk hmotné zdroje i to nejdůležitější - čas pro svůj rozvoj, jednak jsou si lidé opravdu rovni a i ta formální práva mohou skutečně využívat. Prvky samosprávy v rámci kapitalismu,. které navrhujeme, jsou k tomu ovšem jenom prvním krokem a i za samosprávného socialismu ještě bude člověk hodně tím třídním individuem nebo taky ekonomickou odrůdou (Engels) - k překonání musí padnout i stará společenská dělba práce a rozdělení lidí na objektivně limitované odrůdy typu - profesor - přidavač.- obě deformované.
Záznamy: 1 - 4 ze 4

J. Heller: Masaryk o marxismu aneb „Pane profesore, za pět“

14.08.2014 11:22

Pozn. autora:Tento článek byl po dvou odmítnutých článcích měsíc bez jakékoli reakce blokován šéfredaktorem Deníku Referendum Jakubem Patočkou. S tím jsem se nesmířil a zveřejnil ho pirátským způsobem formou diskusního vstupu na všech diskutovaných článcích. Reakce byla předvídatelná – zrušení možnosti diskutovat na DR. Ve svém odboji jsem získal nečekanou podporu, mimo jiné v článku Martina Hekrdly „Přelet nad kukaččím hnízdem“ na Britských listech.  

Podotýkám, že ač světonázorově i politicky jinde, nepodlehl jsem schématu ideologie a propagandy vládnoucí třídy minulého systému o tom, jak humanista Masaryk nechal střílet do dělníků. Politickou roli TGM při kritice české malosti, antisemitismu, v rozvoji státnosti i ve vyvažování pravice v době první republiky jsem vždy hodnotil pozitivně, i když bez svatého nadšení pro ikony. Toto „svaté nadšení“ mi jaksi chybí i u tvůrců teorie a poznávací metody, o které jsem se celoživotním zkoumáním přesvědčil, že je nejlepší a jedinou, z níž lze odstartovat záchranu světa – totiž autentického a nestalinského marxismu. Masarykovu filozofii a společenskovědní teorii jsem však neznal a tak jsem se to pokusil na stará kolena napravit četbu České otázky a Ideálů humanitních, které obsahují i kapitolu Socialismus (tedy určitý polemický výklad marxismu od TGM). Měl bych být už notně otrlý bojem proti stalinským i buržoasním dezinterpretacím marxismu, které se vesměs vyznačují totální neschopností autorů porozumět marxismu i tím, že by nemohli ani při největší zaujatosti marxismu připisovat své nesmysly, kdyby si něco od klasiků přečetli, eventuelně třeba jen základní, minulou ideologií neznehodnocený výklad v solidních učebnicích. A přes tuto otrlost jsem byl po přečtení zmíněné kapitoly z Ideálů humanitních doslova šokován a zmítán dvěma rozpornými reakcemi – vztekem nad mírou ignorance zásadní logiky marxismu u naší ikony a výbuchy smíchu, které u mě nevyvolal ani Jirotkův Saturnin. A to musím konstatovat, že Masarykova polemika s marxismem nebyla nijak nenávistná, naopak ho v lecčems hájil, i když špatnými argumenty.

Omlouvám se tomu, koho snad rozhořčil můj neuctivý a zatím ničím nepodložený výpad proti významné postavě našich dějin (obdobně neuctivě jsem se vždy choval ke stalinistickým dezinterpretacím a k pro někoho velkému a nedotknutelnému Josifovi, ale to teď nechme stranou).

Nuže – pár příkladů Masarykova nepochopení marxismu s uvedením na pravou míru:

Podle TGM je tvůrcům a stoupencům marxismu proletář tím, čím křesťanu Bůh. Ani zmínka o tom, k poznání čeho stačí už Manifest, žádný bůh, ale jediná třída v dějinách, která je svým ekonomickým postavením nucena pomoci nejen sobě, ale všem ostatním deformacím člověka (včetně té deformace v roli kapitalisty) tím, že zruší dvě základní pouta po významnou dějinnou etapu člověka zotročující a bránící mu být skutečným individuem, totiž soukromé vlastnictví výrobních prostředků a starou společenskou dělbou práce. Jinak se tato třída – proletariát – osvobodit nemůže a při tomto osvobozování ruší sebe i ostatní třídy. Není zde místo to rozvádět a připomínat, že proletář není totéž co fyzicky pracující – ale tohle puntičkářsky přesný a svědomitý pan profesor neviděl?

Dále – údajně druhý prvek historického materialismu – duch je plodem těla, výsledkem potravy a tedy dán tím, jak si lidé tu potravu a jiné věci vyrábějí. Takhle vulgarizovaná podoba marxistického ekonomického determinismu rovněž pana profesora, jinak velmi citlivě vykládajícího různé idealistické koncepce, nešlechtí. Vědomí společnosti není nějakou funkcí požívání potravy, ale především situace, do které je člověk, respektive velké skupiny lidí – třídy, stavěn v e vztahu k jiným lidem a třídám, když vede svůj boj s přírodou o přežití. Dle marxismu jsou to především lidem ekonomikou vnucené role vlastníků či nevlastníků, které osekávají jejich individualitu a dělají z nich jen „ekonomické odrůdy“ (Engels) nebo průměrná třídní individua (Marx). Člověk není determinován fatálně, může se pokoušet se roli své třídy vymknout, plnit ji aktivněji či pasivněji, v různých výrobních způsobech a na různé civilizační úrovni se mu možnost svobodné volby může rozšířit. Ze 100 lidí se však reálně své roli dokáže tak či tak vymknout velmi omezené procento – v zásadě, v dlouhodobém měřítku, konec konců, ve statistickém měřítku, ale lidé jednají v souladu s touto rolí, a to (různě u různých individuí) se odráží v jejich vědomí. Konec konců je podoba vědomí celé společnosti skutečně především odrazem výrobních poměrů, zejména vlastnických vztahů.

Z nepochopení této materialistické dialektiky (stejného, jako je tomu dnes u naprosté většiny českých intelektuálů, dokonce i těch levicových) pak plynou další hrůzná zjednodušení ve výkladu TGM.

Mravnost je prý jen ideologií- tj. něčím neskutečným, vylhaným – nemá žádný význam. Podle marxismu prý neexistuje žádná všelidská morálka, ale vždy jen utilitaristická morálka jednotlivých tříd. Nic takového u klasiků nenajdeme – jen v hierarchii faktorů, formujících vědomí a jednání lidí dlouhodobě a masově, je morálka sice aktivní, ale až druhotnou stránkou jejich jednání i myšlení. Převládající morální hodnoty fixované vesměs právem a mocenskými nástroji v rukou vládnoucí třídy jsou vždy podřízené zájmu této třídy (viz např. buržoasií vysoce vyzdvihovaná zásada neporušitelnosti soukromého vlastnictví, kterou ovšem lidové vrstvy v průběhu dějin nijak zvláště nectily, když jim šlo o přežití). V morálním znechucení lidí z vládnoucích poměrů se leckdy mohou osudové rozpory systému vyjevit dříve a intenzivněji, než dejme tomu v právu či politice. Ostatně tento stav právě prožíváme v podobě živelného přesvědčení občanů o nemorálnosti naší současné politické elity a politiky vůbec. (Hlas z hospody – Jsou to všichni zloději a okrádají nás!!!). Marxismus přitom, v rozporu s Masarykovým tvrzením, reflektuje skutečnost, že k jistému vývoji v morálce jako takové přece jen dochází a některé zásady se jako univerzální přece jen přijímají (alespoň formálně), a to díky třídnímu boji utlačených pokrokových tříd (svého času i buržoasie). Na druhé straně marxismus také upozorňuje, že ty pracně se prosazující prvky všelidsky uznávané morálky jsou neustále porušovány kvůli ekonomickým zájmům vládnoucí třídy opírající se o de facto silně amorální bezplatné přivlastňování si nadhodnoty malou menšinou společnosti. Ani o tom u TGM žádnou zmínku nenajdeme.

A snad nejkoncentrovanějším výrazem Masarykova nepochopení marxismu je jeho názor, že jen celá masa proletářská je vlastním člověkem, ne individuum, ani individuum proletářské. Osobní „já“ prý pozbývá významu, vědomí a svědomí jednotlivce nic neznamená, pouze vědomí a svědomí kolektivní masy proletářské. V hodně pokroucené podobě se tu odráží mnou výše připomenutý marxistický poznatek, že člověk do komunistické společensko-ekonomické formace není ještě plně individuum, ale nemůže se plně vymanit z celospolečensky působících ekonomických limitů a pout v podobě dělby práce (o té se TGM nezmiňuje vůbec, i když už mohl znát alespoň Engelsova Anti-Dühringa) a soukromého vlastnictví (kupodivu i o tom náš profesor cudně mlčí a decentně zmiňuje jen „hospodářské poměry“ a „spravedlnost“ a v souvislosti s tím neškodně apeluje na morálku bohatých a mocných).TGM je zde totálně blokován svojí představou, že celé dějiny lidstva tvoří nesmrtelnou duší obdaření a jen morálkou svázaní jedinci. Nechápe, že jím i oceňovaný humanismus marxismu spočívá především v tom, že chce osvobodit člověka jako individuum, kterým zatím ještě plně nemůže být, mimo jiné i díly útlaku třídou, která si TGM pocházejícího z chudých poměrů přitáhla na svou stranu, tak jako si naopak dělnická třída kdysi nevědomky přitáhla na svou stranu buržousty Marxe a Engelse.

Myslím, že těchto několik případů stačí pro demonstrování teze o totálním nepochopení autentického marxismu předním teoretikem i politikem české buržoasie. Mně však nešlo o to, abych přes nepochopení marxismu znectil konkrétně osobnost TGM. Téhož účinku bych dosáhl, kdybych rozebíral nejrůznější „moudré“ výroky po listopadu se do popředí formování vědomí lidí deroucích intelektuálů, nevzdělaných novinářů či politiků typu bývalého senátora, dnes europoslance Štětiny vyvozujícího z dezinterpretovaných teoretických tezí nutnost zakázat KSČM, přes její bezzubost.

Chtěl jsem však demonstrovat především každému marxistovi notoricky známou skutečnost, že do vědomí širokých vrstev neprivilegovaných občanů se bez splnění určitých podmínek tlačí účelová ideologie je ovládajících a vykořisťujících tříd, a to v nejrůznějších podobách. Protože ideologie není jen racionální teorie, ale i svou psychickou a empirickou rovinu, může za jistých podmínek dojít k takovému ztotožnění se neprivilegovaných a jejich inteligence s vládnoucími názory. To pak působí jako dyslexie a vyvolá i u tak vzdělaných osobností s vysokým IQ, jako byl Masaryk, totální neschopnost vnímat něco jiného. O tom se zde, na stránkách DR, v diskusích k různým článkům, dennodenně přesvědčuji.