alter-nativa

Diskusní téma: Josef Heller - Prožíváme střet civilizací?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Josef Heller - Prožíváme střet civilizací?

15.06.2016 20:46

   Podobný názor není nijak ojedinělý,
   zejména v té podobě, že jde o střet euroamerické civilizace a islámu. Jak
   k této otázce přistupovat z pozic metodologie klasiků,metodologie
   skutečného marxismu, kterým podle mého názoru není ani stalinismus, ani 
   různé s marxismem jen koketující varianty buržoasní ideologie -zv.
   neomarxismu či postmarxismu.

     
   Úplně zjednodušeně spočívá podstata toho, v čem žijeme,
   ve skutečnosti, že  prvotní a určující vliv společensko-ekonomické
   formace -  v tom již výrobních sil, ale zejména výrobních vlastnických
   vztahů -  se protnul s relativně samostatným trendem vývoje 
   člověka, jeho rozmístění po planetě,dopadu klimatu, výtěžnosti zdrojů
   ekologické stránky apod. Shrnuto - jde o jisté stadium vývoje lidstva formované
   kapitalismem vstoupivším do stadia nejen monopolního ale globálně monopolního
   kapitalismu ovládnuvšího celý svět a globalizační procesy, a to při ztroskotání
   prvního pořádného pokusu o nekapitalistickou alternativu. Chcete-li použít
   huntingtonovského termínu - jde prvoplánově o střet různých cest vývoje
   kapitalismu u jednotlivých etnik a regionů od počátku rámovaný kapitalismem té
   euroatlantické oblasti, méně již jinými kapitalistickými centry,působícími již
   druhotně, pod tlakem toho euroatlantického jádra (Japonsko Rusko) Jelikož pro
   kapitalismus (jakož i pro všechny předchozí řády) byla charakteristická
   nerovnoměrnost vývoje (mimochodem je zajímavé, že i nedokonalý protosocialismus
   poznamenaný dědictvím kapitalismu - Rusko, Čína, Kuba, Mongolsko, Korea,
   Vietnam měl tendenci tu nerovnoměrnost vyrovnat,v¨čemž jsme my došli nejdále -
   město-venkov, regiony, ČSR-SSR), máme tu dnes plejádu modelů kapitalismu - jsou
   to samozřejmě i různé kulturní modely ovlivněné nekapitalistickými faktory -
   např. podnebím, množstvím surovin, typem zemědělství počtem obyvatel atd. -
   tedy jsou to civilizace, ale lze je redukovat za jistých okolností na
   modifikace KAPITALISTICKÝCH VÝROBNÍCH VZTAHŮ, třídní struktury a politiky.
   V zásadě jde ale o jednu civilizaci.

        Tato civilizace
   díky vykořisťovatelskému vztahu jako základnímu VV vytvořila celosvětové
   obrovské rozdíly v životních podmínkách. S přechodem k jednotnému
   globálnímu trhu s volným pohybem všech činitelů. V honbě za vyšším
   ziskem uvolnil i řadu podmínek pro volný pohyb pracovní síly s velmi
   nízkou cenou a tím uvedl do pohybu i migraci čímž dále posílil proces zániku
   národů a národních států a oblastí s kompaktním etnickým osídlením.
   Přinesl ovšem i technický pokrok a rozšířil komunikaci individuální.
   Rozhodovací procesy se oddělují od národních center, ale i od individuálního
   vlastnického práva,vlastnické aktivity přebírají aparáty, které sledují své
   dílčí zájmy připomínající protosocialismus. Na druhou stranu VTR
   s automatizací likviduje klasické dělnické profese a především likviduje
   ten typ práce, který si mohl kapitál dokonale podřídit (např. u pásu).Stále
   významnější je práce kognitariátního typu (individuální či týmová práce,vysoce
   kvalifikovaná tvořivá, těžko nahraditelná práce) a ta část dělnické třídy,
   kterou nazýváme kognitariátem. Kognitariát si kapitalista nemůže podřídit tak
   snadno, jako klasického dělníka a je otázka času kdy to kognitariát pochopí a
   prosadí si podíl na řízení a zisku a časem samosprávné vlastnictví. Ovšem -než
   k tomu dojde, roste vrstva nezaměstnaného a nezaměstnatelného obyvatelstva
   vyřazeného  ze společnosti odvykající si pracovat, parazitní, ale
   požadující určité zajištění, vymykajíc se pravidlům, kterou slábnoucí stát
   nezvládne ani sociální politikou, ani nasazením mocenských složek. Na obojí mu
   navíc díky daňové stávce kapitálu, ruinování střední třídy a nezaměstnanosti
   dělníků ubývají prostředky. Odtud růst drogového průmyslu, kriminalita, vláda
   protizákonných struktur apod., rozklad společnosti.

       Expanze kapitálu a jí
   zajišťujících politicko-mocenských struktur vyvolal zvláště těžké dopady
   v méně vyvinutých zemích tzv.třetího světa, kde leckdy umocnil handicap
   daný přírodními podmínkami. Paradoxně mohla být tímto handicapem i nadměrná
   štědrost přírody, které nestimulovala závislost neprivilegovaných na
   vládnoucích strukturách - osvobození jamajští černoši nebyli nuceni pracovat.
   (Marx). Na Středním východě naopak charakter civilizace a kultury ovlivnily
   chudé pouštní poměry a bohatá města na obchodních křižovatkách - to se odrazilo
   v náboženství - islámu. Nebudu tyto specifiky analyzovat, i když je to zajímavé
   téma. Jen řeknu shrnutí - tento středověký islám nebyl ve své době krutější než
   křesťanství, v rámci muslimského světa se vyvíjel, pomohl vytvořit docela
   vyspělou kulturu a   kdyby nedošlo k agresi euroamerického
   kapitalismu - kolonialismu a neokolonialismu a muslimský svět se vyvíjel
   podobně jako ekonomika na západě, měnil by se a stal by se přijatelným pro
   moderní dobu a formující se celoplanetární civilizaci. Ale právě vzhledem
   k určité vyspělosti muslimské civilizace byl atak euroatlantického
   kolonialismu krytého křesťanstvím obrovským šokem, který přirozenou modernizaci
   společnosti totálně zastavil (opět i zde nedobře posloužilo ropné bohatství -
   jistě to nemusím rozebírat) a provedl ji po svém, tím, že vnutil muslimskému
   světu své deformované hodnoty, pošlapal hodnoty jeho a vyvolal odpor jak
   místních elit přisátých na ropném bohatství, tak neprivilegovaných vrstev. A
   tady dějiny uklouzly - deformovaná západním kapitalismem provedená modernizace
   při selhání pokrokovějších sil a ideologií, včetně protosocialistického
   pseudomarxismu, resp.selhání celé zájmově omezené vládnoucí třídy
   protosocialistických zemí i komunistického hnutí.

       A za tohoto stavu
   využily sociálně rozporné a námi příliš neprozkoumané elity muslimských zemí
   islámského fundamentalismu a imputovaly ho i části neprivilegovaných vrstev
   (resp. s jeho pomocí si podřídily široké vrstvy obyvatelstva. Vypůjčily si
   z původního islámu momenty agresivity a nesnášenlivosti omlouvající
   dokonce individuální teror. Těmto momentům daly novou formu a nové prostředky,
   využily frustrace jednotlivců i celých vrstev (hlavně středních) a zneužívají
   v rámci konkurenčního boje uvnitř globální  buržoasie. Tím se snaží
   vyrovnat svůj handicap oproti zejména americkému, evropskému a židovskému, ale
   i ruskému kapitálu a s nimi spřaženými kompradorskými skupinami /Saúdové/
   či vojensko-byrokratickými diktaturami pokoušejícími se hrát samostatnou roli
   (Kaddáfí, Assád)./To ale zase výborně nahrává západní i ruské  buržoasii a
   různým deklasovaným vrstvám - podobným, jako byly ty které vydatně pomohly
   Hitlerovi k moci (Roehm) a odnesly to.

         Když se
   tedy vrátím k Vaší původní otázce - dnes probíhá meziimperialistické
   střetnutí různých skupin kapitálu v rámci jedné kapitalistické civilizace,
   který je jednak procesem vzájemného přerozdělení zisku uvnitř globálního
   kapitálu, jednak je prostředkem rozbití solidárního boje pracujících a zvýšení
   jejich vykořisťování.(nízké mzdy běžencůpřevaděčsiý průmysl STÁTNÍ ZAKÁZKY
   APOD.). Nový partnerem v této rvačce je islámská buržoasie (není
   prozkoumaná, globální kapitál v ní dominuje, ale určitou roli v ní
   hraje i outsiderský kapitál, převodní skupiny duchovenstva, armáda, apod.).

           
   Tento proces, v kapitalismu logický a zákonitý, se protnul s výše
   naznačenými důsledky obecnějšího a neméně zákonitého (z hlediska dialektiky
   přírody, výrobních sil a výrobních vztahů i dalších stránek civilizace)
   procesu, který  zhruba můžeme postihnout pojmy "VTR" a "globalizace". Globalizační
   a VTR procesy uvolnily migraci v celosvětovém měřítku a kapitalismus
   vytvořil příkrou nerovnost napříč světem - důsledek by mohl být znázorněn
   (kdybych nebyl z takovým laikem v přírodních a technických vědách) termíny
   elektrotechniky apod., jako "napětí","tok elektronů" apod. Jinými slovy -
   migrace ve velkém měřítku byla nevyhnutelná a bylo jen otázkou času,kdy začne a
   jaký bude mít  rozsah, kdo konkrétně bude migrovat.

       Malá odbočka - zmínil
   jsem se o problému osvobozených jamajských černochů, kteří díky štědrosti
   přírody a neznalosti složitějších potřeb svobodu využili k nicnedělání. To
   byl ale úsvit kapitalismu. V globální éře kapitalismus sice nedokázal mase
   lidí v zemích třetího světa zajistit práci a vyvrhl je mimo společnost,
   ale stačil je otrávit vypěstováním moderních konsumních potřeb (bez potřeby
   práce, tvořivé činnosti apod.).Jejich pnutí k lepším životním podmínkám,
   které se daly nalézt v euroatlantické civilizaci díky dokonalejším formám
   kapitalismu (/sociální stát), třídnímu boji pracujících i konkurenci
   protosocialismu nebylo  a není spojeno s pnutím k získání práce
   a pracovního či odborného uplatnění. Mělo a má tedy parazitní charakter.

        Pozor - moje
   hypotéza neříká, jak velké procento  lidí ve třetím světě resp.
   v zemích s odlišnou od západní kulturou, především islámskou, je
   takto zdeformováno a jaký mají podíl mezi migranty. K tomu nemám
   podkladový materiál.

       Kdyby kapitalismus
   nezpůsobil v zemích od západu odlišných nic jiného, byl by to přesto jeho
   zločin proti lidstvu a jeho oběma nadějným pólům - kognitariátu vyspělých
   zemích a tradičním pracujím v těch zaostalých, protože už v tom by
   byl zakódován prvek rozbití jejich osvobozovacího  postupu a základ pro
   pronikání reakční buržoasní ideologie do vědomí a jednání neprivilegovaných -
   nacionalismu, rasismu, náboženské nesnášenlivosti,xenofobie apod. A vzhledem
   k tomu, že z možných variant kapitalistické civilizace byla pro tyto
   prvky omezené nesnášenlivosti zvláště vhodná ta islámská, byl už zde
    zakódován moment krvavého konfliktu mezi neprivilegovanými, nad kterým by
   si soupeřící kapitálové skupiny - euroamerické i islámská - ale taky ruská a
   čínská - mohly radostně mnout ruce.

     
   Kapitalismus, zejména kapitálové skupiny spojené s anachronickou
   hegemonistickou politikou americké reprezentace, toho však udělal ještě více a
   názorně tak prokázal svoji zájmovou omezenost, nebezpečnost vůči všem formám
   lidské civilizace,svůj sebedestrukční potenciál. Ve svých rvačkách (USA-Evropa,
   USA - Rusko atd.) politicko-vojenskými prostředky (destabilizací Středního
   východu) uvedl do pohybu živelnou neregulovatelnou migraci, kterou nesporně
   chtěl oslabit své konkurenty. Dokonce z této vyvolané a do jisté míry
   plánovitě provokované migrace učinil další výnosné odvětví kapitalistického
   podnikání, byť i nelegálního, čímž znásobil jeho nekontrolovatelnost a ničivou
   sílu. ¨

       Jde o další příklad
   toho, jak ve vykořisťovatelské společnosti zejména v kapitalismu,
   vystupuje pokrok v roli pohanského bůžka, který "nechtěl pít nektar jinak
   než z lebek zavražděných."(Marx-Budoucí výsledky britského panství
   v Indii, Spisy sv.9, Praha, SNPL. 1960.). Pokrokový a nutný proces
   globalizace a v jejím rámci i migrace se mění ve smrtelné nebezpečí pro
   lidstvo v situaci, kdy migrují nikoli pouze lidé schopní začlenění do
   moderních výrobních struktur, zejména kvalifikovaní odborníci, ale i početné
   skupiny vyvrženců ze společnosti ženoucích se jen za konsumem, vytržení
   z původních hodnot a pravidel své společnosti a neschopni přijmout hodnoty
   hostitelské země (ve významné míře vzhledem ke své intoxikaci islámským fundamentalismem),ba
   dokonce chystající se tuto hostitelskou společnost rozvrátit a vnutit ji své
   hodnoty. Upozorňuji však  - a podtrhuji!!! - že jsem vyslovil jen obecnou
   hypotézu, kterou nelze zpřesnit bez analýzy konkrétních údajů o migrantech.
   Odmítám nacionalisticky až rasisticky zabarvené paušální zpochybňování
   inteligenční a mravní způsobilosti všech migrantů se začlenit do evropské
   společnosti, které bohužel slýchám i od komunistů.

       Zastavme se ještě u
   četných polemik o multikulturalismu, které se většinou polarizují na blíže
   nedefinované postoje "ano" či "ne". Velice se mi nelíbí, že u mnohých komunistů
   je pojem multikuoturalismu spojen pouze s jeho "havlovským", 
   "pravdoláskařským" "pražskokavárenským" pojetím. Ano je třeba odmítnout
   takovéto mechanické, strnulé dogmatické pojetí, kterému stačí ke
   spokojenosti  vytvoření formálních - legislativně-administrativních
   podmínek zrovnoprávňujících dejme tomu islámský fundamementalistický názor a
   styl života se socialistickým či všelidsky humanistickým. Nelze vracet zpět
   vývoj, který v nejvyspělejších zemích díky angažovanosti pokrokových sil
   dospěl k uznání určitých\neporušitelných lidských práv z obavy
   abychom neporušili anachronická a antihumání práva skupiny migrantů, bez ohledu
   na jejich početnost. Nelze dopustit násilí vůči obyvatelům hostitelské země,
   nelze snížit životní úroveň domácích kvůli přemrštěným nárokům skupiny migrantů
   odmítajících práci a domácí pravidla, bez projednání a souhlasu těch na které
   to dopadne.Už vůbec nelze akceptovat snahy islámských fundamentalistů přeměnit
   v rámci deformovaně chápaného islámu hostitelskou zemi na islámskou
   diktaturu. Stejně tak se ovšem nelze smířit s tezi že
   multikulturalismus - tj. soužití různých kultur - se prokázal jako neživotný,
   je mrtev a snahy o automatickou nucenou asimilaci případných migrantů tedy
   snahu vnutit jim kulturu hostitelské země ve všech bodech. Samozřejmě nelze ani
   akceptovat arogantní přístup typu "Nechceme Vás, zůstaňte si doma." Zvláště od
   komunistů by taková věta neměla vůbec zaznít.

      
    Ať chceme či nechceme, ať jsme
   sebevíce stoupenci marxistické prognózy splývání národů a formování
   v zásadě jednotné celoplanetární kultury, v nejbližší realitě nás nic
   jiného než koexistence kultur (způspbů myšlení a života, zažitých civilizačních
   pravidel a hodnot) nečeká a odmítat to, je jako snaha dona Quijota útočit na
   větrné mlýny.Oztázka nezní:Koexistence, multikulturalismus ano či ne?,ale "Jaký
   multikulturalismus?". Marxistická odpověď na rozdíl od pravdoláskařů zní:
   Multikulturalismus respektující pokrok, zájmy nejpokrokovější třídy (pokud
   ještě třídy jsou, pak nastupují sjednocené zájmy samosprávné socialistické
   společnosti) směřující k integraci v podstatných určeních
   v zájmu co nejširšího rozvoje rovnoprávných jednotlivců (rovnoprávných
   společenských spoluvlastníků).

     V tomto textu nehodlám řešit otázku konkrétních
   opatření k dosažení tohoto cíle a řešení problému migrace jako takové.
   Některé zásadní principy jsou jasné:¨

   1.      
   Řešení problémů
   obživy a bezpečnosti lidí tam, kde vznikají, bojem proti imperialismu vedeným
   širokou frontou neprivilegovaných, jejímž jádrem musí být kognitariát vyspělých
   zemí.

   2.      
   Demokratická a
   účinná regulace migrace   1. Podíl na pokrytí nákladů na migrace na základě
         progresivního zdanění hlavní tíži musí nést velký nadnárodní kapitál a o
         výši podílu musí rozhodovat demokratická referenda a samosprávné orgány

   2. Ilegální podněcování a organizování migrace v
         nehumánních podmínkách musí být považováno za zločin proti lidskosti a
         tvrdě potíráno         

   Mimořádnou
   odpovědnost v této situaci mají komunisté, pokud se opravdu snaží naplnit
   od myšlenek klasiků odvozené poslání a hájit zájmy neprivilegovaných a nemění
   se buď v sociálnědemokratickou stranu -převodní páku zájmu buržoasie nebo
   nesloží zájmu buržoasie nepřímo - svou přeměnou na od zájmu lidí a reality
   odtrženou sektu hájící přežilou ideologii vládnoucí třídy minulého systému a
   fakticky tím blokují další boj proti kapitalismu za jeho životaschopnou
   alternativu - samosprávný socialismus nebo dokonce pokud nepodléhají
   v nějaké formě hnědnoucímu nacionalismu,rasismu, xenofobii, příp.
   ideologii a politice ruské a čínské skupiny globálního kapitálu a politice
   států hájících zájmy tohoto kapitálu.

        Můj názor je že současná KSČM jako celek a
   celá řada jejich funkcionářů,aktivistů, členů a sympatizantů tuto historickou
   povinnost komunistické strany neplní.nezná marxistické východisko a není na
   výši doby, ba přímo zastává ideové či praktické postoje reakční, zejména
   nacionalistické. Odpovědnost za to nese vedení strany před IX.sjezdem a není
   důvodu se domnívat že se po sjezdu, za staronového vedení situace změní. Vedení
   reaguje na situaci bez jasné orientace nahodile, neúplně pasivně a
   nejasně.Existuje vážné nebezpečí, že KSČM se buď rozpadne nebo jinak
   transformuje nebo také skončí v propadlišti dějin a bude nahrazena jiným
   subjektem hodným tohoto názvu. Chtěl bych, aby tento můj text byl chápán jako
   varování a velmi nerad bych skončil jako ona bájná věštkyně Kasandra potrestaná
   bohy tím, že jí nikdo nevěřil.